LIPOVSKÁ, Hana. The Fiscal Placebo. ACTA VŠFS. 2015, roč. 9, č. 2, s. 130-148. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Fiscal Placebo
Název česky Fiskální placebo
Autoři LIPOVSKÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání ACTA VŠFS, 2015, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/15:00086600
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky česká hospodářská politika; fiskální diskrece; fiskální placebo; implementační zpoždění; signalizační funkce; Velká recese
Klíčová slova anglicky Czech economic policy; fiscal discretion; fiscal placebo; Great Recession; implementation lag; signalizing function
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Hana Lipovská, Ph.D., učo 370545. Změněno: 14. 2. 2016 20:31.
Anotace
Discretionary fiscal policy is associated with long time lags that, according to many authors, prevent its efficient implementation during economic crises. Implementation lags, i.e. the lag between the day on which economic policymakers decide on a specific form of response to the actual economic situation and the day on which a relevant law takes effect, have the signalling function. In this article we analyse the implementation lag in the discretionary fiscal policy in the Czech Republic during economic crises. First, we present arguments according to which time lags are pro-cyclic and thus they prevent implementation of the discretionary fiscal policy. We will verify the grounds behind the arguments concerning the Czech economy. Furthermore, we focus on the reasons due to which the implementation lag may be neutral as concerns the economic cycle. In the third part, we present our own concept of fiscal placebo pursuant to which the implementation lag may have negative, neutral, or even positive impacts on the actual economy. We have demonstrated, that anti-crisis laws have taken effect, with a single exception, always only after the end of the recession to which they were supposed to react and the volume of the funds used by the government to achieve stabilization is relatively low.
Anotace česky
Diskreční fiskální politika je spjata s dlouhými časovými zpožděními, která podle řady autorů znemožňují její efektivní používání během ekonomických krizí. Implementační zpoždění, tedy zpoždění mezi dnem, kdy se tvůrci hospodářských politik rozhodli o konkrétní podobě reakce na reálnou ekonomickou situaci, a dnem, kdy příslušný zákon nabyl účinnosti, však mají také funkci signalizační. V předkládaném příspěvku analyzujeme implementační zpoždění diskreční fiskální politiky v České republice během ekonomických krizí. Nejprve uvádíme argumenty, podle kterých jsou časová zpoždění procyklická, a tedy znemožňují provádění diskreční fiskální politiky. Opodstatněnost těchto argumentů ověříme pro českou ekonomiku. Dále se zabýváme důvody, podle kterých může být implementační zpoždění neutrální vzhledem k ekonomickému cyklu. Ve třetí části zavádíme vlastní koncept fiskálního placeba, podle kterého implementační zpoždění může mít záporný, neutrální či dokonce kladný dopad na reálnou ekonomiku. Ukázali jsme, že protikrizové zákony nabyly (s jedinou výjimkou) účinnosti vždy až po skončení recese, na kterou měly reagovat, přičemž jejich finanční objem byl vždy relativně nízký.
Návaznosti
MUNI/A/1235/2014, interní kód MUNázev: Aktuální přístupy k tvorbě a implementaci dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (Akronym: Aktuální přístupy k DSGE modelům)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2022 06:39