VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením
Název česky Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením
Název anglicky Facilitators and barriers of school and social inclusion of people with visual impairment
Autoři VRUBEL, Martin.
Vydání Brno, 186 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8022-5
Klíčová slova česky Zrakové postižení; facilitátor; bariéra; determinanta; vzdělávání; rehabilitace; low vision; školní a sociální inkluze; rovnoprávnos; postoje; veducí pracovníci základních a středních škol
Klíčová slova anglicky Visual impairment; facilitator; barrier; determinant; education; rehabilitation; low vision; school inclusion; social inclusion; education; equality; attitudes; executives of elementary and secondary schools
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 19. 5. 2016 13:59.
Anotace
Hlavním tématem publikace Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením je analýza facilitátorů měkých a tvrdých bariér školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. V publikaci tyto facilitátory analyzujeme, diskutujeme jejich význam a vliv na kvalitu života osob se zrakovým postižením a komparujeme tato zjištění se zahraničními trendy. Téma prezentujeme v kontextu teoretických paradigmat oboru Speciální pedagogika, spolupracujících oborů a funkčního přístupu k postižení dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví. Publikace přináší analýzu postojů vedoucích pracovníků základních a středních škol k determinantám školní a sociální inkluze. Publikace prezentuje index inkluze žáků a studentů se zrakovým postižením a na jeho základě identifikuje, které bariéry jsou z hlediska postoje vedoucích pracovníků základních a středních škol významné. Popsané kvantitativní výzkumné šetření ukazuje, že postoje vedoucích pracovníků k možnosti inkluzivního vzdělávání osob se zrakovým postižením jsou ovlivněny předpokladem, že typ zrakového postižení ovlivňuje úspěšnou inkluzi.
Anotace anglicky
The main goal of this book is to analyse the inclusion determiners of people with visual impairment. The study is based on the concept of special pedagogy paradigms and functional approach to impairments derived from the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). The aim of this book is to analyse determiners of school inclusion from the common primary and secondary schools management point of view. The leading Works are in the focus due to theirs key role in successful inklusive education. The theoretical part of this book is covered in four chapters. The empirical part of this book deals with the important determiners of school inclusion, including the attitude of primary and secondary school management to the factors effecting the process of inclusin of pupils and students with visual impairment and the extent of readiness of the leading workers at schools to initiate the inclusion of visually impaired pupils and students. To be able to evaluate the attitudes, we formed an index of visually impaired pupil inclusion. For our investigation, we employed the methods of quantitative design, personal interviewing and a questionnaire. Research shows that the attitudes of school leaders focused on the possibility of inclusive education for people with visual impairment are influenced by the assumption that the type of visual impairment affects the successful of the process of inclusion.
Návaznosti
MUNI/A/1169/2014, interní kód MUNázev: Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Investor: Masarykova univerzita, Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 7. 2024 20:22