VOGEL, Radek. Inclusion vs. exclusion of hypernym in subordinate terminological items: the problem of semantic dispersion and transparency. In From Theory to Practice 2015: 7th Annual International Conference on Anglophone Studies, September 3-4, 2015, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inclusion vs. exclusion of hypernym in subordinate terminological items: the problem of semantic dispersion and transparency
Name in Czech Zahrnutí nebo vynechání hyperonyma v hyponymických termínech: otázka sémantické disperze a transparentnosti
Authors VOGEL, Radek.
Edition From Theory to Practice 2015: 7th Annual International Conference on Anglophone Studies, September 3-4, 2015, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) endonymum; hyponymum; hyperonymum; zahrnutí; sémantická disperze; termín; transparentnost
Keywords in English endonym; hyponym; hypernym; inclusion; semantic dispersion; terminological item; transparency
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Radek Vogel, Ph.D., učo 33061. Changed: 17. 2. 2016 18:44.
Abstract
The structure of lexical hierarchies corresponds quite accurately to their underlying hierarchical conceptual systems. While the superordinate notion is always included in the denotation of concepts at subordinate levels, explicit reference to superordinate entities in names of subordinate items in lexical hierarchies is not the rule. The names at subordinate levels do not often contain the word(s) denoting superordinate entities, thus they are not very transparent and increase semantic dispersion. The paper looks into distribution of hypernymic terms in the names of subordinate, more specific items in the hierarchy. This distribution of meaning has been observed in organised lexical families, namely in some well-established biological terminologies, aiming to identify the rules governing distribution of hypernymic lexical units or their head words. At the same time, attention is paid to the choices of characteristic properties used in the onomatological process and their linguistic expression, drawing a comparison with Latin and Czech when necessary. As the typical terminological item has the form of a noun compound, the findings of the research have been used to compile a semantically conditioned typology of compounds based on the corpus of terms from selected terminological areas.
Abstract (in Czech)
Struktura lexikálních hierarchií celkem přesně odpovídá hierarchickým konceptuálním systémům, které popisují. Zatímco nadřazený pojem je vždy zahrnut v denotaci podřazených pojmů, explicitní reference k nadřazenému konceptu v pojmenování prvků na nižších stupních lexikálních hierarchií není pravidlem. Výrazy na nižších hierarchických úrovních neobsahují často jména nadřazených konceptů, a tudíž nejsou příliš transparentní a zvyšují tzv. sémantickou disperzi. Článek se zabývá distribucí hyperonymických termínů v pojmenování podřízených, specifičtějších prvků v hierarchii. Tato distribuce významu je sledována v organizovaných lexikálních polích, jmenovitě v některých zaužívaných biologických terminologiích, s cílem identifikovat pravidla řídící distribuci hyperonymických lexikálních jednotek či jejich klíčových složek. Současně je věnována pozornost volbě charakteristických vlastností používaných v procesu pojmenování a jejich jazykovému vyjádření (někdy s využitím srovnání s latinou a češtinou). Protože typickým anglickým termínem je substantivní kompozitum či sousloví, byla vytvořena typologie pojmenování vycházející ze zvolených korpusů termínů.
PrintDisplayed: 6. 10. 2022 08:45