CÍDLOVÁ, Hana and Michaela PETRŮ. Využití motivačních mezioborových úloh na Elportále Masarykovy univerzity (Use of motivating interdisciplinary tasks on Elportal of Masaryk University). In Jiřina Novotná (ed.). 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 54-59. ISBN 978-80-210-8143-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití motivačních mezioborových úloh na Elportále Masarykovy univerzity
Name (in English) Use of motivating interdisciplinary tasks on Elportal of Masaryk University
Authors CÍDLOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michaela PETRŮ (203 Czech Republic).
Edition Brno, 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků, p. 54-59, 6 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00086723
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8143-7
Keywords (in Czech) Motivace; chemie; přírodopis; zeměpis; interdisciplinarita; využití
Keywords in English Motivation; chemistry; biology; geography; interdisciplinarity; use
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 4/3/2016 08:13.
Abstract
Autorky se spolupodílely na vzniku dvou sbírek motivačních mezioborových úloh (chemie-zeměpis, chemie-přírodopis), určených především pro motivaci ve výuce chemie na druhém stupni základní školy. Sbírky byly následně publikovány prostřednictvím Elportálu Masarykovy univerzity a zařazeny k doporučeným studijním materiálům pro studenty učitelství chemie na PdF MU. Protože motivačních materiálů pro výuku, včetně chemie, neustále přibývá, dala by se očekávat dlouhodobě klesající tendence zájmu o toto sbírky. Autorky proto v tomto článku sledují a rozebírají frekvenci využití těchto sbírek. Práce se zabývá rozborem počtu přístupů k oběma databázím od jejich publikování do současnosti,časového trendu frekvence přístupů, vzájemným porovnáním počtu přístupů k oběma databázím apod.
Abstract (in English)
The authors participated in the formation of two collections of motivational interdisciplinary tasks (chemistry-geography, chemistry-biology), designed especially for motivation in teaching chemistry at lower secondary school. Collections were published at Elportal of Masaryk University and included to recommended study materials for students of chemistry teaching at Faculty of Education, Masaryk University. As number of motivational teaching materials (including chemistry) is rising, a long-term downward trend of interest in these collections should be expected. Therefore, the authors of this article monitor and analyse the frequency of use of these collections. The paper deals with the analysis of approaches to both databases from date of their publication to the present time, with the trend of frequency of approaches, cross-comparison of the frequences of approaches to both databases etc.
PrintDisplayed: 27/1/2021 05:36