VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Robert JAHODA, Jiří VYHLÍDAL, Pavel KOFROŇ a Jana GODAROVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 109 s. ISBN 978-80-7416-215-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy
Název anglicky Income poverty and material deprivation in old age: objective and subjective dimensions of this phenomenon
Autoři VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Robert JAHODA, Jiří VYHLÍDAL, Pavel KOFROŇ a Jana GODAROVÁ.
Vydání Praha, 109 s. 2015.
Nakladatel VÚPSV, v.v.i.
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-7416-215-2
Klíčová slova česky senioři; deprivace materiální; příjmy; chudoba; spotřeba; kvalita života; připojištění důchodové; předdůchody
Klíčová slova anglicky older people; material deprivation; income; poverty; consumption; quality of life; pre-retirement schemes
Změnil Změnil: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D., učo 16912. Změněno: 2. 6. 2017 15:32.
Anotace
Tento rozbor se zaměřuje na problematiku příjmové chudoby a materiální deprivace ve vyšším věku s přihlédnutím jak k objektivním, tak subjektivním dimenzím tohoto fenoménu. Monografie má tři základní části. V první části textu, ihned po rekapitulaci teoretického rámce zpracovávaných konceptů, je využito dat výběrového šetření "Životní podmínky" - SILC za období 2008-2012 a na jejich základě představena "objektivní" situace starších osob v ČR. V druhé části se opíráme zejména o sekundární analýzu výběrového šetření "Spotřebitelé", realizovaného v dospělé populaci ČR (40+) a vytěžujeme zde získaná data z pohledu subjektivní chudoby a materiální deprivace. Zaměřujeme se na sociálně determinované souvislosti mezi "stárnutím" per se a "subjektivní chudobou" jako významným determinantem kvality života. V třetí části je pak věnována detailní pozornost nástrojům a priori definovaným jako forma zvýšení finanční, resp. příjmové jistoty ve vyšším věku, a to zejména v kritickém období přechodu do starobního důchodu. Tzv. předdůchody jsou podrobeny rozboru z pohledu délky pobírání a výše měsíční úložky.
Anotace anglicky
This analysis focuses on the issue of income poverty and material deprivation in old age considering both the objective and subjective dimensions of this phenomenon. Analysis has three basic parts. In the first part of the text, immediately after the recapitulation of the theoretical framework of concepts processed, the data from survey "Living Conditions" - SILC for the period 2008-2012 are analysed and the "objective" situation of older persons is presented. In the second part, we rely mainly on the secondary analysis of the "Consumers" survey, realized in the adult population of the Czech Republic (40+), concentrating on a subjective point of view of poverty and material deprivation. We focus on socially determined relation between the "aging" per se and "subjective poverty" as an important determinant of quality of life. The third part, a detailed attention is devoted to the instruments a priori defined as a form of increasing financial or income security in old age, especially during the critical transit ion into retirement. The so-called pre-retirement schemes are analysed in terms of the length of the receipt and the amount of monthly deposits.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2020 05:10