DOSTÁL, Vít a Vít HLOUŠEK. Narratives of European Politics in the Czech Republic: A Big Gap between Politicians and Experts. Romanian Journal of Political Science. Societatea Academică din România, 2015, roč. 15, č. 2, s. 86-125. ISSN 1582-456X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Narratives of European Politics in the Czech Republic: A Big Gap between Politicians and Experts
Název česky Narativy evropské politiky v České republice: Velký rozdíl mezi politiky a experty
Autoři DOSTÁL, Vít (203 Česká republika, domácí) a Vít HLOUŠEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Romanian Journal of Political Science, Societatea Academică din România, 2015, 1582-456X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.190
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00081629
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000370930000004
Klíčová slova česky Česká republika; politické elity; evropeizace; euroskepticismus
Klíčová slova anglicky Czech Republic; political elites; Europeanisation; Euroscepticism
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Změněno: 1. 4. 2016 13:24.
Anotace
The low interest in the political questions of European integration in Central and Eastern European countries which has sometimes lead to apathy, and in some cases to increasing Euroscepticism among the citizens, can perhaps be partially explained by the lack of expertise and interest among politicians. The paper analyses data on the level of knowledge and position towards the European Union among Czech political elites in the Czech Republic. Using party manifestos and secondary literature, the authors present a conceptual map of the Czech debate among Czech political parties and party politicians on the EU. First, the main currents of the debate are shown, as well as, and especially, the superficial, vague and ideological nature of that debate. The key narratives are divided according to positive and negative attitudes toward the EU and European integration in general, as well as according to domestic or imported sources of a party’s view on integration. In the second part of the paper, the broader views of Czech political elites who focus on EU politics are presented and discussed. Original data from the expert survey are presented. The authors show that the debate of “European” politics by the expert elite is much better structured and less ideological than among the politicians, although it is not quite as consensual as expected. The political narratives are present among the elites of European politics in the Czech Republic as well, which can hamper the necessary communication between politicians and the experts and as a consequence, rather naive and superficial features of the Czech political debate on integration persevere.
Anotace česky
Nízký zájem o politické otázky evropské integrace ve střední a východní Evropě vedoucí někdy k apatii a v některých případech k sílícímu euroskepticismu občanů muže být částečně vysvětlen nedostatkem znalostí a zkušeností samotných politiků. Článek analyzuje data o úrovni znalostí a postojích k EU mezi politickými elitami v ČR. Na základě analýzy stranických programů a sekundární literatury sestavili autoři konceptuální mapu české stranické debaty o EU ukazující hlavní trendy a zejména povrchní a vágní a převážně ideologický charakter této debaty. Klíčové narativy jsou rozděleny mezi pozitivní a negatovní vztah k EU a k evropské integraci obecně a také podle toho, zda jsou domácí provenience či produktem ideového importu. Ve druhé části textu je prezentován a diskutován pohled evropských české politiky elit v širším slova smyslu. Jsou prezentována originální data z expertního šetření. Autoři ukazují, že debata o evropské politice je mezi experty daleko lépe strukturována a není tolik zatížena ideologií ve srovnání s debatou mezi politiky. Není však natolik konsensuální, jak by teoreticky bylo možno očekávat. I mezi elitami české evropské politiky jsou přítomny vágní narativy, které mohou narušovat potřebnou komunikaci mezi politiky a širším expertním zázemím. V důsledku toho přetrvávají v české politické debatě o EU její povrchní a naivní rysy.
Návaznosti
GA13-24657S, projekt VaVNázev: Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 10. 2021 14:22