HAPLA, Martin. Dělba moci a legitimita soudcovské tvorby práva. In VEČEŘA, Miloš; HURDÍK, Jan; HAPLA Martin a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 76-96. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dělba moci a legitimita soudcovské tvorby práva
Název anglicky Separation of Powers and Legitimacy of Judicial Creation of Law
Autoři HAPLA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, od s. 76-96, 21 s. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086935
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8074-4
Klíčová slova anglicky Separation of Powers; Checks a nd Balances; Legitimacy; Judicial Creation of Law; Legal Theory
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 21. 3. 2016 15:15.
Anotace
Autor se ve svém textu věnuje problematice soudcovské tvorby pr áva, její legitimity a vztahu k principu dělby moci, který je tradičním zdrojem argumentů proti ní. V první části své ho článku prezentuje tezi, že tento princip je ve své stávající podobě příliš vágním a neurčitým, aby z něj bylo možné odvodit jasná pravidla pro institucionální uspořádání státu a jednoznačný závěr o přípustnosti, nebo nepřípustnosti vytváření práva soudc i. Příčinou je zejména těžko řešitelné napětí mezi dělbou moci ve smyslu striktní separace a systémem brzd a protivah, jakož i jejími různými účely (ochrana před tyranií a optimalizace vlády). Ve své analýze však neop omíjí ani vlivy společenských a institu cionálních proměn na zkoumaný princip samotný. Ve druhé části textu je tematizována otázka legitimity soudcovské tvorby práva. Autor rozebírá nejčastější argumenty uváděné na její podporu. Zvláštní pozornost přitom věnuje charakteristice justice jako odbor né moci a důsledkům, které z této charakteristiky bývají vyvozovány. Rovněž se pokouš í o konceptualizaci vztahů mezi dělbou moci a legitimitou soudů a jejich rozhodování. Na závě r si pokládá otázku, zda jsme v současnosti schopni ospravedlnit soudcovskou t vorbu práva i mimo rámec dělby moci.
Anotace anglicky
In his text the author examines issues of judicial creation of law, its l egitimacy and a relation to the principle of separation of powers, which is a traditional source of arguments against it. In the first part of his paper he presents the assertion that this principle is in its contemporary form too vague and indefinite to determine clear rules for an inst itutional order of state and an unambiguous conclusion about admiss ibility or inadmissibility o f judicial creation of law. The reason of this situation is hardly resolvable tension between t he separation of powers and the checks and balances as well as its different purposes (p rotection against despotism and optimization of government). In his analysis he does not also om it the influences of social and institutional metamorphoses of the examined principle. In the second part of the text the question of legitimacy of judicial creation of law is conceptualized. The author ex amines the arguments that are mostly used to its support. The specifi c attention is dedicated to the characterization of judiciary as an expert power and consequenc es of this characterization. He also attempts to specify relations between the separation of powers and the legitimacy of courts and their decision making. Last of all he asks the question if we are capable to justify a judicial creation of law beyond the context of the separation of powers in these days.
Návaznosti
MUNI/A/1287/2014, interní kód MUNázev: Nové trendy v soudcovské tvorbě práva (Akronym: NTSTP)
Investor: Masarykova univerzita, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf   Verze souboru Georgala, P. 21. 3. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1338644/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1338644/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1338644/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1338644/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf?info
Vloženo
Po 21. 3. 2016 15:15, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1338644/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1338644/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,9 MB
Hash md5
592ad40de72a923e299dccd81ecae30a
Vloženo
Po 21. 3. 2016 15:15

Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1338644/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1338644/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
883,4 KB
Hash md5
543262f49b8f131ffa3b7aa88a3970e1
Vloženo
Po 21. 3. 2016 15:34
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 6. 2022 15:28