KINCOVÁ, Soňa, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Jana RAPUTOVÁ and Josef BEDNAŘÍK. Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity (Dynamic Methods of Quantitative Sensory Testing). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, vol. 79, No 1, p. 68-76. ISSN 1210-7859.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity
Name (in English) Dynamic Methods of Quantitative Sensory Testing
Authors KINCOVÁ, Soňa (203 Czech Republic, belonging to the institution), Eva VLČKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Iva ŠROTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana RAPUTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef BEDNAŘÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, 1210-7859.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.368
RIV identification code RIV/00216224:14110/16:00088843
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000369467600011
Keywords (in Czech) percepce bolesti; nociceptivní bolest; neuropatická bolest; časová sumace; podmíněná modulace bolesti; měření bolesti; vliv pohlaví; vliv věku
Keywords in English pain perception; nociceptive pain; neuropathic pain; temporal summation; conditioned pain modulation; pain measurement; sex factors; age factors
Tags EL OK, podil
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 2. 8. 2016 15:27.
Abstract
Úvod: Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity (Quantitative Sensory Testing; QST) jsou relativně novou nadstavbovou aplikací QST umožňující objektivizovat funkci centrálních modulačních mechanizmů algické percepce, jejichž individuální nastavení může přispívat k rozvoji chronických bolestivých stavů. Testování těchto mechanizmů umožňuje např. predikci rozvoje pooperační bolesti. K nejčastěji hodnoceným dynamickým QST metodám patří tzv. podmíněná modulace bolesti (Conditioned Pain Modulation; CPM) a časová sumace percepce bolestivých podnětů (Temporal Sum mation; TS). Soubor a metodika: Vyšetření dQST (dynamic methods of Quantitative Sensory Testing) metod s využitím termoalgických podnětů a modulace bolestivým chladem bylo provedeno u 77 zdravých dobrovolníků (47 žen testovaných v ovulační fázi menstruačního cyklu, 30 mužů, věk 19– 73 let). Hodnocen byl také vliv věku a pohlaví na výsledky obou dQST testů. Výsledky: Uspokojivá funkce podmíněné modulace bolesti byla prokázána u 84 % testovaných dobrovolníků. Časová sumace bolestivých podnětů byla zachycena u 92, resp. 98 % jedinců v závislosti na použité teplotě podnětů. Nefunkčnost mechanizmů u zbylé části souboru byla ve většině případů podmíněna nesprávně nastavenými technickými parametry testu. U žen testovaných v ovulační fázi menstruačního cyklu jsme prokázali signifi kantně vyšší efektivitu CPM mechanizmu ve srovnání s muži. Funkce TS se mezi oběma pohlavími významně nelišila. Významný vliv věku na efektivitu CPM ani TS mechanizmu nebyl ve sledovaném souboru prokázán. Závěr: Provedená studie ověřila použitelnost zvolených algoritmů dynamického testování senzitivity a prokázala antinociceptivní nastavení žen v ovulační fázi menstruačního cyklu ve srovnání s muži, zatímco významný vliv věku na funkci centrálních modulačních mechanizmů algické percepce nebyl zachycen.
Abstract (in English)
Background: So called “dynamic quantitative sensory methods” (dQST) represent relatively new QST application which enables to objectify certain mechanisms of pain processing, e.g. central integration or descending control. Their dysfunction may contribute to the development of chronic painful conditions. dQST methods proved the potential to predict the development of chronic postoperative pain. Conditioned pain modulation (CPM) and temporal summation (TS) are the most commonly used dQST tests. Patients and methods: The CPM and TS testing was performed in a group of 77 healthy volunteers (47 women tested in the ovulatory phase of the menstrual cycle, 30 men, age range 19–73) using thermal pain stimuli. Effi ciency of CPM and TS mechanism including age and gender infl uence was evaluated. Results: Effi cient CPM was found in 84% of healthy volunteers. In remaining 16%, the ineffi ciency was mainly due to low intensity of testing or modulatory stimuli. Based on the temperature used, effi cient TS mechanism was found in 92% or 98% of healthy individuals. Women in the ovulatory phase of the menstrual cycle showed signifi cantly more effi cient CPM comparing to men. No sex diff erences of TS testing were found. Age had no signifi cant eff ect on the CPM or TS mechanism in our group of healthy voluteers. Conclusions: Our study has verifi ed the applicability of CPM and TS algorithms used. Women in ovulatory phase of the menstrual cycle show increased anti-nociceptive setting comparing to men. No signifi cant eff ect of age on central modulation of pain perception has been found in pain-free healthy individuals.
Links
NT13523, research and development projectName: Specifické charakteristiky neuropatické bolesti centrálního a periferního typu
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 18:12