Informační systém MU
ČERNOCH, Radek. Vztah Falcidiánské kvarty a povinného dílu (Relationship between Falcidian and Reserved Portion). In Stloukalová, Kamila (ed.). Soudobé reflexe římského práva. Praha: Univerzita Karlova, 2015. p. 129-137. ISBN 978-80-87975-29-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vztah Falcidiánské kvarty a povinného dílu
Name (in English) Relationship between Falcidian and Reserved Portion
Authors ČERNOCH, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Soudobé reflexe římského práva, p. 129-137, 9 pp. 2015.
Publisher Univerzita Karlova
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00087055
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-87975-29-9
Keywords (in Czech) Dědické právo; Falcidiánská kvarta; Občanský zákoník; Povinný díl; Římské právo.
Keywords in English Falcidian Portion (quarta Falcidia); Civil Code; Law of Succession; Roman Law; Reserved Portion.
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 6. 4. 2016 08:59.
Abstract
Tato kapitola zkoumá vztah institutů Falcidiánské kvarty a povinného dílu. Oba instituty omezují zůstavitele v nakládání majetkem mortis causa, a tím ochraňují dědice buď obecně, nebo v případě dědiců nepominutelných. Je to vliv Falcidiova zákona, co zapříčiní ustálení povinného dílu na čtvrtinu zákonného podílu. Oba instituty jsou si blízké funkčně i terminologicky, takže postupem doby (a v souvislosti s měnící se strukturou dědického práva) může docházet k jejich vzájemnému ovlivňování a mísení. V současných právních úpravách zpravidla nalézáme pouze povinný díl (z čehož výjimku představuje NOZ), můžeme však pozorovat (e. g. v právu rakouském a německém) jistou funkční komplementaritu absentující Falcidiánské kvarty vůči povinnému dílu.
Abstract (in English)
This chapter examines relationship between Falcidian and reserved portion. Both institutes put a limit on testator’s dispositions mortis causa in order to protect an heir either in general or in case of a forced heir. It is the influence of Falcidian law what causes fixation of reserved portion as one quarter of the legitimate share. Both the institutes are close to each other both functionally and terminologically, therefore are mutually influenced and melting during the course of time (and due to the changes in the nature of the law of succession). Nowadays, usually only the reserved portion is present in the legal regulation (Czech Civil Code 2012 is an exception), however, (e. g. in Austrian or German law) we can find certain functional complementarity of absent Falcidian portion (quarta Falcidia) in relation to reserved portion.
Displayed: 4. 2. 2023 10:50