GURÍN, Daniel, Henrieta JABLONSKÁ and Šárka TOMKOVÁ. Využitie diagnostického software Body Analyzer pri posturálnych poruchách (Using of diagnostic software Body Analyzer in postural disorders). In Elena Žiaková, Michal Vavro, Daniel Gurín. Fyzioterapia - vzdelávanie a prax. 1st ed. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2015. p. 61-67. ISBN 978-80-89702-19-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využitie diagnostického software Body Analyzer pri posturálnych poruchách
Name in Czech Využití diagnostického software Body Analyzer při posturálních poruchách
Name (in English) Using of diagnostic software Body Analyzer in postural disorders
Authors GURÍN, Daniel (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Henrieta JABLONSKÁ (703 Slovakia) and Šárka TOMKOVÁ (703 Slovakia).
Edition 1. vyd. Bratislava, Fyzioterapia - vzdelávanie a prax, p. 61-67, 7 pp. 2015.
Publisher Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14510/15:00087105
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-89702-19-0
Keywords (in Czech) Postura; Držení tela; Posturální mechanizmus; Body Analyzer
Keywords in English Posture; Body posture; Postural mechanism; Body Analyzer
Tags JS16 d033, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., učo 403478. Changed: 30. 3. 2016 13:12.
Abstract
Poruchy držania tela, sú veľmi častým dôvodom návštevy fyzioterapeuta či fyziatra. Takáto porucha okrem vlastného držania tela vždy ovplyvňuje všetky pohyby, pretože sú na posturu viazané. Funkčná diagnostika pohybového aparátu predstavuje základ správneho návrhu terapie. Bez kvalitného vyšetrenia je liečba len pokusom zmierniť symptómy. Na vyšetrenie sú kladené kvalitatívne ale aj kvantitatívne nároky. Z tohto dôvodu sa stále hľadajú prostriedky a doplnky ako dosiahnuť primeranú kvalitu za adekvátny čas. Cieľom tohto príspevku je predstaviť diagnostický software Body Analyzer ako jeden s prostriedkov pre objektivizáciu posturálneho vyšetrenia. Body Analyzer je moderný diagnostický software. Analyzuje nielen časti pohybového aparátu, ale diagnostikuje celú os tela v rôznych polohách a rovinách, v statike aj dynamike. Je to jednoduchá možnosť sledovania a porovnávania výsledkov. Na základe diagnostiky a doplnením niektorých funkčných testov dokážeme zhodnotiť pohybový aparát a pripraviť individuálny terapeutický program.
Abstract (in Czech)
Poruchy držania tela, sú veľmi častým dôvodom návštevy fyzioterapeuta či fyziatra. Takáto porucha okrem vlastného držania tela vždy ovplyvňuje všetky pohyby, pretože sú na posturu viazané. Funkčná diagnostika pohybového aparátu predstavuje základ správneho návrhu terapie. Bez kvalitného vyšetrenia je liečba len pokusom zmierniť symptómy. Na vyšetrenie sú kladené kvalitatívne ale aj kvantitatívne nároky. Z tohto dôvodu sa stále hľadajú prostriedky a doplnky ako dosiahnuť primeranú kvalitu za adekvátny čas. Cieľom tohto príspevku je predstaviť diagnostický software Body Analyzer ako jeden s prostriedkov pre objektivizáciu posturálneho vyšetrenia. Body Analyzer je moderný diagnostický software. Analyzuje nielen časti pohybového aparátu, ale diagnostikuje celú os tela v rôznych polohách a rovinách, v statike aj dynamike. Je to jednoduchá možnosť sledovania a porovnávania výsledkov. Na základe diagnostiky a doplnením niektorých funkčných testov dokážeme zhodnotiť pohybový aparát a pripraviť individuálny terapeutický program.
Abstract (in English)
Body control disorders are very common reason for visits to a physiotherapist or Medical doctor of Physical Therapy. Such a failure, except their own posture, always affects all movements because they are bound to posture. Functional diagnostics of musculoskeletal system is the basis for proper design of therapy. The treatment without quality examinations is only an attempt to alleviate the symptoms. The qualitative and quantitative standards have to be followed in examination. For mentioned reason, we are always looking for equipment and accessories to achieve adequate quality for adequate time. The aim of this paper is to present the diagnostic software Body Analyzer as one of the means of objectification of postural examination. Body Analyzer is advanced diagnostic software. It analyzes not only 62 the musculoskeletal system, but the whole body axe in different positions and dimensions in statics and dynamics conditions. It's a simple possibility of tracking and comparison of the results. Based on the diagnosis and supplementing certain functional tests we can assess the musculoskeletal system and prepare an individual therapeutic program.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:46