HORKÁ, Hana a Petra VYSTRČILOVÁ. Subjektivní teorie učitele jako determinanta kvality výuky. In Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2015. 2015. ISBN 978-80-7509-287-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Subjektivní teorie učitele jako determinanta kvality výuky
Název česky Subjektivní teorie učitele jako determinanta kvality výuky
Název anglicky Teacher`s subjective theories as a determinant of quality of education
Autoři HORKÁ, Hana a Petra VYSTRČILOVÁ.
Vydání Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7509-287-8
Klíčová slova česky kvalita vzdělávání; příroda; kultura; biofilní orientace vzdělávání; subjektivní teorie učitele; výzkum
Klíčová slova anglicky quality of education; nature; culture; biophiled orientation of education; teacher’s subjective theories; research
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D., učo 319967. Změněno: 31. 3. 2016 20:47.
Anotace
Autorky se v prezentaci zaměřují na subjektivní teorie učitele jako proměnnou v procesu výuky při respektování komponent a charakteristik zakládajících kvalitu výuky. Sledují cílové hodnoty v intencích kvalitního vzdělávání, které vycházejí z jiného/nového náhledu na přírodu a kulturu. Po zdůvodnění a vymezení hlavních atributů předkládají výsledky výzkumu, jehož cílem bylo popsat subjektivní teorie vybrané skupiny učitelů o tzv. biofilní orientaci vzdělávání a zjistit, jak se tyto teorie promítají ve výuce. Byla použita technika strukturování konceptů vycházející z polostrukturovaného rozhovoru. Deskripce subjektivních teorií jako výsledek zmapování způsobů přemýšlení učitele o přírodě a kultuře v kontextu výuky je posuzován nejen z hlediska psychodidaktické transformace, ale především z perspektivy ontodidaktické.
Anotace anglicky
In presentation the authors focus on teacher’s subjective theories as a variable in the education process while respecting the components and characteristics of the quality of education,. They study the target values in the scope of quality education, based on a different/new view of nature and culture. After defining and substantiationg the main attributes, they present the results of a research whose aim was to describe the subjective theories of a selected group of teachers to biophile orientated education and find out how these theories are reflected in the education process. The research used the technique of structuring concepts based on semistructured interview. The description of subjective theories as a result of mapping of the ways of teachers’ thinking about nature and culture in the context of education is evaluated not only in terms of psycho-didactic transformation, but especially from the onto-didactic perspective.
Návaznosti
MUNI/A/1317/2014, interní kód MUNázev: Determinanty účinnosti učitelských praxí
Investor: Masarykova univerzita, Determinanty účinnosti učitelských praxí, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2022 01:21