ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text. 4., dopl. a aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 172 pp. ISBN 978-80-210-7955-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text
Authors ŽATECKÁ, Eva.
Edition 4., dopl. a aktual. vyd. Brno, 172 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7955-7
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 1/6/2016 09:54.
Abstract
Multimediální učební text je autorsky zpracován již jako 4., doplněné a přepracované vydání. Učebnice je určena především posluchačům bakalářských studijních oborů na PrF MU, ale je volně přístupná i veřejnosti. Trestněprávní materie je zaměřena na obecnou část trestního práva hmotného a procesního a je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů uspořádaných multimediální formou a přiřazených jejím jednotlivým kapitolám. Cílem těchto příkladů je zopakování, procvičení a zafixování si teoretických poznatků a rovněž podnícení schopnosti studenta uvažovat o nich v širších souvislostech právní úpravy obsažené v trestním řádu.
Abstract (in English)
Multimedia textbook is already processed as supplemented and revised fourth edition. The textbook is intended primarily to the students of bachelor study programs at the Faculty of Law, Masaryk University, but i tis open to the public of course. Criminal materia is focused on a general part of the criminal law and criminal procedure and takes into account the needs and objectives of the bachelorꞌs studies. There is a set of practical examples arranged in the form of multimedia and assigned to the individual chapters as part of the textbook. The purpose of these examples is to repeat, practice and fix the theoretical knowledge and also for encouraging studentsꞌ ability to think of them in the broader context.
PrintDisplayed: 20/4/2021 11:27