SMEJKALOVÁ, Terezie. Odkazy na soudní rozhodnutí a symbolická hodnota informace (References to case law and symbolic value of information). Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2013, vol. 2013, No 8, p. 3-9. ISSN 1802-3843.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odkazy na soudní rozhodnutí a symbolická hodnota informace
Name in Czech Odkazy na soudní rozhodnutí a symbolická hodnota informace
Name (in English) References to case law and symbolic value of information
Authors SMEJKALOVÁ, Terezie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. 2013, 1802-3843.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00090323
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) odkazy na judikaturu; judikatura; symbol; symbolická hodnota; četnost publikací; srozumitelnost; legitimita
Keywords in English references to case law; case law; symbolic value; comprehensibility; legitimacy
Tags case-law, legitimacy of judicial decision-making
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D., učo 77065. Changed: 7/7/2016 17:49.
Abstract
Tento článek se zabývá povahou odkazů na soudní rozhodnutí v soudních rozhodnutích samých. Přítomnost těchto odkazů a jejich četnost je dávána do souvislosti s širším právním a společenským kontextem. Po úvodním přehledu četnosti odkazů na českou a zahraniční judikaturu ve vybraném souboru soudních rozhodnutí tento text nejprve diskutuje koncept tzv. normativní koherence a roli odkazů na judikaturu diskutuje ve světle toho konceptu. Dále se pak zabývá otázkou, zda četnost odkazů na judikaturu nemůže mít vypovídací hodnotu sama o sobě. Tyto diskuse uzavírá do úvahy o dynamické úloze, kterou soudnictví hraje, když prostřednictvím svých výstupů může ovlivňovat jejich vlastní normativní hodnotu, a potažmo tedy i svou vlastní širší roli v daném právním systému.
Abstract (in English)
This article tackles the issue of referencing past case-law in judicial decisions. Mere presence of such references and their number is being linked to the wider legal and social context. Starting with initial overview of the frequency of references to Czech as well as foreign case law this paper discusses the concept of normative coherence and the role of the references within this concept. It further asks whether the frequency of these references does have a telling value by itself. These considerations are concluded by a discussion on a dynamic role of the judiciary that is being reflected by the power of its outputs to generate their own normative value, hence the judiciary's own role within the legal system.
PrintDisplayed: 27/6/2019 00:15