CS

Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí

RÖDEROVÁ, Petra. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí (Personality Development and Education of Persons with Visual Impairment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 203 pp. ISBN 978-80-210-8091-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí
Name (in English) Personality Development and Education of Persons with Visual Impairment
Authors RÖDEROVÁ, Petra.
Edition 1. vyd. Brno, 203 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8091-1
Keywords (in Czech) osobnost člověka, žák/člověk s postižením zraku, nevidomý, slabozraký, edukace, rozvoj potencialit, klíčové kompetence, sociální kompetence, specifické kompetence, předprofesní a profesní příprava, autonomie, sebepojetí, poradenství, kvalita života, inkluze
Keywords in English personality, pupil/person with visual impairment, blind, partially sighted person, education, developing potential, key competencies, social competencies, specific competencies prevocational and vocational training, autonomy, self-concept, counselling, quality of life, inclusion
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 8/7/2016 14:21.
Abstract
Text monografie pojednává o možnostech rozvoje osobnosti žáka s postižením zraku v procesu edukace. Zaměřujeme se na rozvoj potencialit žáka s postižením zraku s cílem nabytí kompetencí pro autonomní a šťastný život. Součástí odborné publikace je výzkumné šetření, které poukázalo na problematické oblasti v rozvoji kompetencí žáků s postižením zraku s doporučením pro pedagogickou praxi.
Abstract (in English)
The book deals with possibilities of development of personality of pupils with visual impairment during education. Our focus is put on the development of potential of pupils with visual impairment with the aim of developing competencies for autonomous and happy life. The research revealed areas in the development of competencies of pupils with visual impairment that need to be thoroughly supported during education. We also formulated recommendations how to enhance competences in the process of education.
PrintDisplayed: 25/4/2019 00:08

Other applications