GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP, Ema ŠTĚPAŘOVÁ, Lucie ČECHOVSKÁ, Lukáš MUSIL and Michael SCHMIDT. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce – praxe a výzkum (Application of Mechanisms of Social Education in Social Work and Teaching – Practice and Research). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 154 pp. ISBN 978-80-210-8159-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce – praxe a výzkum
Name (in English) Application of Mechanisms of Social Education in Social Work and Teaching – Practice and Research
Authors GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP, Ema ŠTĚPAŘOVÁ, Lucie ČECHOVSKÁ, Lukáš MUSIL and Michael SCHMIDT.
Edition 1. vyd. Brno, 154 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8159-8
Keywords (in Czech) Sociální pedagogika; analýza výzkumu; aplikace do praxe; sociální práce; sociálně znevýhodněné skupiny; kvalitativní metodologie
Keywords in English Social education; research analysis; application in practice; social work; socially disadvantaged groups; qualitative methodology
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 8/7/2016 15:00.
Abstract
Publikace představuje různé oblasti, do kterých lze implementovat sociálně pedagogické mechanismy a přístupy. Přes různorodost oblastí, které se zde otvírají, lze nalézt společná témata a blízkost cílových skupin. Jednotlivé kapitoly spojuje různé definování sociální pedagogiky, metodologie v pomáhajících profesích a snahy o podporu a aktivizaci nejrůznějších skupin obyvatelstva. Představuje se zde téma menšin, souvislosti mezi sociální pedagogikou a speciální pedagogikou, propojení sociální pedagogiky a sociální práce a význam dramatické výchovy v aktivizaci sociálně znevýhodněných jedinců a skupin. V kapitolách se rovněž uvádí příklady výzkumných šetření a jejich významu pro zefektivnění praxe. Jedná se zejména o kvalitativní metodologii.
Abstract (in English)
The publication presents different areas in which mechanisms and approaches of social education can be implemented. Common topics and relations among target groups can be identified within the variety of topics that open themselves here. The individual chapters are connected by different definitions of social education, methodology in helping professions and the effort for support and activation of various groups of the population. There is the topic of minorities, connections between social education and special education, links between social education and social work and the importance of drama education in activation of socially disadvantaged individuals and groups. The chapters also contain examples of research investigations and their importance for increasing the effectiveness of practice. They follow mainly the qualitative methodology.
Links
MUNI/A/1312/2014, interní kód MUName: Koncept výzkumu aktivit a jevů v současném světě v kontextu sociální pedagogiky (Acronym: KoVySocped)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 3/7/2022 02:38