KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠMERDA and Vojtěch NOSEK. Analýza kamenných projektilů z pohřebiště starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika (Analysis of lithic arrowheads from the Early Bronze Age cemetery at Hroznová Lhota. Use-wear and ballistic analysis). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, vol. 68, No 2, p. 163-201. ISSN 0323-1267.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza kamenných projektilů z pohřebiště starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika
Name (in English) Analysis of lithic arrowheads from the Early Bronze Age cemetery at Hroznová Lhota. Use-wear and ballistic analysis
Authors KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jaromír ŠMERDA (203 Czech Republic) and Vojtěch NOSEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav, 2016, 0323-1267.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60102 Archaeology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00090611
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000381845100001
Keywords (in Czech) starší doba bronzová; Morava; pohřebiště; nitranská kultura; štípaná industrie; projektily
Keywords in English Early Bronze Age; Moravia; cemetery; Nitra culture; chipped stone industry; arrowheads
Tags Archaeology, ballistics, chipped industry, Early Bronze Age, projectiles, rivok, use-wear analysis
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D., učo 18950. Changed: 15. 1. 2021 09:47.
Abstract
Článek přináší informace o nálezech štípané industrie v hrobech pohřebiště Hroznová Lhota – Přední čtvrtky od Žabince. Pohřebiště ze starší doby bronzové bylo zkoumáno v letech 2012 až 2015; je tvořeno kostrovými hroby s nitransko-únětickými charakteristikami. Štípanou industrii lze jednoznačně identifikovat jako složku materiálního projevu nitranské kultury. Zjištěnou kolekci štípané industrie tvoří z 84 % kamenné projektily – hroty šípů. Byla provedena morfotypologická a traseologická analýza a zčásti rekonstruován jejich operační řetězec. Naše výsledky přispívají novými daty k poznání sociální dynamiky tohoto turbulentního období a nastavují odlišný obraz než dosud publikované analýzy projektilů z Moravy, čímž dokládají zřejmě odlišnou roli lukostřelby v jednotlivých ekonomicko-politicko-sociálních strukturách tehdejších společností, které identifikujeme jako tzv. archeologické kultury.
Abstract (in English)
The article offers comprehensive information on chipped stone industry found in graves of the cemetery at Hroznová Lhota – Přední čtvrtky od Žabince, South Moravia (Hodonín distr.). The Early Bronze Age burial ground has been explored from 2012 to 2015; it comprises inhumation graves with characteristic features of Nitra and Únětice cultures. Chipped stone industry can unequivocally be classified as one of the material displays of the Nitra culture. The collection of chipped stone industry found consists by 84 % of lithic projectile points – arrowheads. Morpho-typological and use-wear analyses were carried out and the operational sequence was partly reconstructed. Our results contribute with new data to the knowledge of social dynamics in this turbulent period and show a different picture than the hitherto published analyses of arrowheads from Moravia, whereby they probably attest that archery has played a different role in individual economic – political – social structures of the then societies, whom we identify as the so-called archaeological cultures.
Links
MUNI/21/KAN/2016, internal MU codeName: Funkční a traseologická analýza pravěkých kamenných projektilů
Investor: Masaryk University, Internal projects of the Faculty of Arts
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1.Kanakova_163-201_tisk.pdf   File version Kaňáková Hladíková, L. 23. 8. 2016

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D., učo 18950
  • a concrete person Mgr. Jaromír Šmerda, učo 20392
  • a concrete person Mgr. Vojtěch Nosek, učo 330862
  • a concrete person Mgr. Michal Petr, učo 65024
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 13. 5. 2021 02:59