CS

Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších ...

NIKLESOVÁ, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu) (Dialogues of desperate people: poetics and structures (Dialogical texts about the meaning of human existence in the oldest worldwide literature and the literature of the Central European area)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 192 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 448. ISBN 978-80-210-8321-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8321-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu)
Name (in English) Dialogues of desperate people: poetics and structures (Dialogical texts about the meaning of human existence in the oldest worldwide literature and the literature of the Central European area)
Authors NIKLESOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 192 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 448, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00090875
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-8321-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8321-2016
Keywords (in Czech) literární komparatistika; literární teorie; světová literatura; středoevropský kulturní areál; Oráč z Čech (Ackermann aus Böhmen); Tkadleček; staroegyptský text Dialog zoufalce a jeho duše (The Dispute of a man with his Ba); existenciální dialogické literární spory; meziliterární komunikace; literatura okruhu Knihy Jobovy (Hiob-Literatur); archetypální dialogická podstata člověka
Keywords in English Comparative literature; literary theory; worldwide literature; Central European cultural area
Tags Munipress, rivok
Bibliography 169 records
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 4/5/2017 11:23.
Abstract
Publikace se zabývá otázkou produktivity jednoho z děl staroegyptské literatury v kontextu literatury světové, Dialogu zoufalce a jeho duše, s cílem ustavení skupiny tvarově příbuzných děl a vystižení jejich podstaty v rovině výstavbové, stylisticko-poetologické, sémantické a žánrové. Přítomnost archetypálních prvků v Dialogu zoufalce a jeho duše se stala hlavním předpokladem výskytu podobně zaměřených textů i ve zcela odlišných geografických i kulturních podmínkách. Dialog zoufalce a jeho duše je chápán jako prototypický textový model, na jehož základě je – dle vymezených komparativních kritérií – určována míra tvarové příbuznosti s podobnými dialogickými texty vzniklými zejména v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu.
Abstract (in English)
The publication is concerned with the productivity of one of the ancient Egyptian works, The Dispute of a man with his Ba, in the context of a worldwide literature in order to determine the group of works related in their form and to capture their essence on the construction, stylistic and poetological, semantic and genre planes. The presence of archetypal elements in the Dispute of a man with his Ba became a prerequisite for occurrence of other similarly focused texts even in totally different geographical and cultural conditions. The Dispute of a man with his Ba is perceived in the dissertation as an archetypal text model upon which the degree of the form affinity with similar dialogical texts created especially in the oldest worldwide literature and the literature of the Central European area is determined in line with the defined comparative criteria.
PrintDisplayed: 20/4/2019 23:03

Other applications