GABRHEL, Vít, Hynek CÍGLER, Jaroslav GOTTFRIED, Stanislav JEŽEK, Karolína BERNATOVÁ, Hana BLAŽKOVÁ, Kitti FARKASOVÁ, Svetlana FARKAŠOVÁ, Edita CHVOJKOVÁ, Anna JANŮ, Lenka KNAPOVÁ, Tomáš KRATOCHVÍL, Vojtěch MÝLEK, Ondřej NOVÁK, Petr PALÍŠEK, Kateřina PRACHAŘOVÁ, Karel REČKA, Anna Marie ROSICKÁ, Tomáš RUDECKÝ, Šmejkalová KLÁRA and David VAŠEK. Replikovatelnost českého psychologického výzkumu (Replicability of the Czech Psychological Research). In Psychologické dny 2016. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Replikovatelnost českého psychologického výzkumu
Name (in English) Replicability of the Czech Psychological Research
Authors GABRHEL, Vít (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hynek CÍGLER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jaroslav GOTTFRIED (203 Czech Republic, belonging to the institution), Stanislav JEŽEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Karolína BERNATOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana BLAŽKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kitti FARKASOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Svetlana FARKAŠOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Edita CHVOJKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Anna JANŮ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka KNAPOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš KRATOCHVÍL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vojtěch MÝLEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondřej NOVÁK (203 Czech Republic), Petr PALÍŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kateřina PRACHAŘOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Karel REČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Anna Marie ROSICKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš RUDECKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Šmejkalová KLÁRA (203 Czech Republic) and David VAŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Psychologické dny 2016, 2016.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW sborník abstraktů Prezentace příspěvku
RIV identification code RIV/00216224:14230/16:00090991
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) replikovatelnost výzkumu; kvalita výzkumu; R-index
Keywords in English replicability; research quality; R-index
Changed by Changed by: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803. Changed: 10/2/2021 15:08.
Abstract
Východiska: Bezdíček, Preiss a Dočkalová (2009) a Preiss a Mačudová (2012) sledovali počet publikací českých docentů a profesorů psychologie a zhodnotili ji jej jako nedostatečný – samotné množství publikací však neříká nic o jejich kvalitě. Jedním z ukazatelů kvality výzkumu je jeho replikovatelnost, která je přitom jedním z nosných témat současné světové psychologie. Ukazuje se totiž, že přinejmenším část psychologického výzkumu replikovatelná není (zejm. Open Science Collaboration, 2015; Klein a kol., 2016) a že nalezené efekty ve skutečnosti neexistují. Naopak efekty, které existují, mohou zůstat skryty v důsledku špatně naplánovaného výzkumu a nízké síly testů. Cíle: Představíme statistické postupy pro odhad replikovatelnosti výzkumu a aplikujeme je na české psychologické publikace. Soubor: Vzorek byl náhodně vybrán ze všech českých časopiseckých publikací indexovaných na Web of Science, u nichž bylo možné získat full-text a které testovaly alespoň jednu hypotézu. Ke každé publikaci byly dohledány údaje o autorech (počet publikací, citovanost aj.). Metody: V každé publikaci jsme identifikovali hlavní hypotézy a zaznamenali reportované statistiky. Na jejich základě jsme odhadli replikovatelnost těchto studií pomocí několika různých statistických testů, a to jak pro celý soubor dohromady, tak i zvlášť podle počtu publikací autorů a dalších ukazatelů. Výsledky: Výsledky popisují replikovatelnost českého psychologického výzkumu. Zároveň ukazujeme souvislosti mezi publikační aktivitou autora a replikovatelností jeho výzkumu.
Abstract (in English)
Background: Bezdíček, Preiss and Dočkalová (2009) and Preiss and Mačudová (2012) rated the number of publications of Czech academics (professors and associate professors) and evaluated it as insufficient– however, the number of publications says nothing about their quality. One indicator of research quality is its replicability, which is one of the main topics in the present psychology science. It has been shown that at least part of psychological research is not replicable (e.g. Open Science Collaboration, 2015; Klein et al., 2016) and some of the published psychological effects actually do not exist. On the contrary, some effects can remain hidden due to poor research and underpowered design. Objectives: We introduce statistical methods to estimate the replicability of research and apply them to the Czech psychological publications. Sample: The sample was randomly selected from all Czech journal publications indexed on the Web of Science, where it was possible to get a full-text and which tested at least one hypothesis. For each publication, we search their authors and publication impact (number of publications, their citation etc.). Method: In each publication, we identified the main hypotheses and reported statistics. Then we estimated the replicability of these studies using several different statistical tests, both for the whole set and also stratified by the authors and other indicators. Results: The results describe the replicability of the Czech psychological research. We also show the relationship between authors’ publication activity and replicability of their research.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
gabrhel_replikovatelnost.pdf Licence Creative Commons  File version Cígler, H. 10/2/2021

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 10/2/2021 15:07, Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803
 • a concrete person doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., učo 18832
 • a concrete person Mgr. Karel Rečka, učo 361104
 • a concrete person Mgr. Vít Gabrhel, učo 361156
 • a concrete person Mgr. Jaroslav Gottfried, učo 393127
 • a concrete person Mgr. Kitti Farkasová, učo 403251
 • a concrete person Mgr. Lenka Knapová, učo 408491
 • a concrete person Bc. Tomáš Rudecký, učo 409955
 • a concrete person Mgr. Vojtěch Mýlek, učo 414750
 • a concrete person Mgr. Bc. Petr Palíšek, učo 421195
 • a concrete person Mgr. Anna Faltýnková, učo 425403
 • a concrete person Mgr. Anna Marie Rosická, učo 427035
 • a concrete person Mgr. David Vašek, učo 427068
 • a concrete person Mgr. Tomáš Kratochvíl, učo 427072
 • a concrete person Mgr. Kateřina Prachařová, učo 427370
 • a concrete person Mgr. Hana Blažková, učo 438251
 • a concrete person Mgr. Edita Chvojková, učo 439523
 • a concrete person Bc. Svetlana Farkašová, učo 439561
 • a concrete person Mgr. Karolína Bernatová, učo 440533
Attributes
 

gabrhel_replikovatelnost.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
788,4 KB
Hash md5
e2c743a6634c9acb6cf657181eca8ffa
Uploaded/Created
Wed 10/2/2021 15:07

gabrhel_replikovatelnost.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1355423/gabrhel_replikovatelnost.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
10,7 KB
Hash md5
87b03de3d2a2a1c8c30a3a2819903f46
Uploaded/Created
Wed 10/2/2021 15:17
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 9/5/2021 10:13