ŠPAČEK, David, Milan Jan PŮČEK, Juraj NEMEC, Filip HRŮZA, Eduard BAKOŠ and Mirka WILDMANNOVÁ. ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ - metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů (KNOWLEDGE MANAGEMENT - guide for supporting internal processes). 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ - metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů
Name (in English) KNOWLEDGE MANAGEMENT - guide for supporting internal processes
Authors ŠPAČEK, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Milan Jan PŮČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Juraj NEMEC (703 Slovakia, belonging to the institution), Filip HRŮZA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Eduard BAKOŠ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Mirka WILDMANNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2016.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Cert., accred., approved methodology, spec. maps, medical, hist. methods
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/16:00094349
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) řízení znalostí; vnitřní procesy; větší úřady; malá obec
Keywords in English knowledge management; internal processes; greater office/municipalities; small municipality
Technical parameters Metodika shrnuje doporučené kroky pro lepší nastavení vnitřních procesů daného úřadu malé obce. Garantem mplementace této metodiky je Ministerstvo pro místní rozvoj. Kontaktní osoba je Mgr. Kubeš (frantisek.kubes@mmr.cz)
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 9. 11. 2017 08:23.
Abstract
Metodika shrnuje doporučené kroky pro lepší nastavení vnitřních procesů úřadu/malé obce. Metodika má 4 hlavní tematické části: 1. Nejprve (v kapitole 2) shrnuje roli řízení znalostí a bariéry, kterým řízení znalostí může čelit. 2. Ve druhé části (v kapitole 3) metodika shrnuje doporučené kroky pro systematičtější zavádění řízení znalostí a (v kapitole 4) bariéry, kterým může řízení znalostí čelit. 3. V kapitole 5 metodika shrnuje, jak mohou být vyhodnoceny dosavadní praktiky řízení znalostí v úřadu. 4. V poslední části (v kapitolách 6 až 10) jsou pro další inspiraci úřadů uvedeny nástroje a procesy, se kterými je spojováno řízení znalostí – jak mohou být identifikovány a zachycovány vnitřní znalosti, jak může být zlepšeno sdílení znalostí uvnitř úřadu, proč mají být a jak mohou být znalosti sdíleny s externími subjekty, jak mohou úřady nové znalosti tvořit. V kapitole 9 jsou uvedeny zdroje znalostí pro území rozvoj v ČR. Metodika byla připravena ve 2 verzích - ve verzi pro menší obce a ve verzi pro větší úřady.
Abstract (in English)
The guide summarizes recommended steps to improve internal processes of office / small municipality. The guide has four main thematic sections: 1. In the first (Chapter 2) summarizes the role of knowledge management and the barriers they may face knowledge management. 2. In the second part (chapter 3) summarizes recommended steps for systematic implementation of knowledge management (chapter 4) and barriers they may face this implementation. 3. In the third part (Chapter 5) the guide summarizes, how it can be evaluated existing practice in knowledge management. 4. In the last part (chapters 6-10) there are given (for further inspiration authorities) the tools and processes with which it is associated knowledge management - how can be the inner knowledge identified and captured, how this knowledge can be improved and shared within the office, what should be shared with external parties, and finally how the authorities can generate new knowledge. In the chapter 9 are the sources of knowledge for development in the country. Two version of the guide were prepared - the first for small municipalities and the second for larger authorities.
Links
TB040MMR008, research and development projectName: Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji
PrintDisplayed: 16. 5. 2021 07:14