Informační systém MU
NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Informální mezigenerační učení v učitelských sborech : rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 1, s. 11-33. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2016.12.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informální mezigenerační učení v učitelských sborech : rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí
Název anglicky Informal Intergenerational Learning in Teaching Staff Teams : Differences in Involvement of Generations in Learning Interactions
Autoři NOVOTNÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Karla BRÜCKNEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Orbis Scholae, Praha, Karolinum, 2016, 1802-4637.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00088226
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2016.12
Klíčová slova česky učitel; generace; mezigenerační učení; učební interakce
Klíčová slova anglicky teacher; generation; intergenerational learning; learning interactions
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 27. 4. 2017 12:34.
Anotace
V článku se autoři snaží přispět k rozvoji celistvého pohledu na téma informálního mezigeneračního učení mezi učiteli v učitelských sborech. Mnohé studie poukazují na to, že boom zájmu o generační témata prokázal „generačnost“ jako relevantní téma pro pracovní prostředí, avšak stále chybí hlubší analýzy. V textu jsou představeny výsledky analýzy dat z dotazníkového šetření mezi učiteli (N = 319). Analýzy jsou postaveny na identifikaci četnosti, forem a úrovní interakce mezi učiteli. Z toho, kdy a jak se od sebe na informální bázi učí učitelé z různých generací, vyvozuje text závěry týkající se rozdílů v zapojení do mezigeneračních učebních interakcí podle generací. Lze se domnívat, že se v průběhu učitelské dráhy mění sestavy partnerů, se kterými učitel vědomě vstupuje do interakcí, struktury interakce se postupně rozšiřují, a zatímco mladší generace jsou spíše marginalizovány ve skupinových strukturách a celoškolních sítích interakcí, u střední a starší generace (v jiné terminologii řečeno s nástupem stadia „experta“) se struktury jejich interakce rozšiřují. Zřejmě proto také nejsou skupinové formy profesního rozvoje učiteli voleny na počátku jejich kariéry, zatímco později jich přibývá. Text také diskutuje lineárnost tohoto procesu s odkazem na studie, které upozorňují, že v každém období vývoje učitele se střídají různě rychle odlišně dlouhé aktivní a pasivní fáze profesního rozvoje.
Anotace anglicky
The paper is an attempt to make a contribution to an integral view of informal intergenerational learning among teachers in teaching staff teams. While many studies point out that a boom of interest in generational topics has shown “generationality” to be a topic relevant to studying the working environment, deeper analysis is still missing. The text presents findings from an analysis of data collected in a questionnaire survey among teachers (N = 319). The analysis is based on identifying forms, frequency and levels of interaction among teachers. Information concerning when and how teachers belonging to different generations learn from one another on an informal basis is used to infer conclusions about generation-related differences in involvement in intergenerational learning interactions. There are reasons to believe that constellations of partners with whom a specific teacher consciously enters interactions are changing over the teacher’s teaching career, the interactional structures widening, and while younger generations tend to have a marginal presence in group structures and school-wide interaction networks, interactional structures are widening for the middle and older generation (i.e. when the teacher enters an “expert” phase, to use other terminology). This also seems to be the reason why group forms of continuing professional development are rarely opted for by teachers at the onset of their careers while they are favoured by them more frequently in the later stages. The paper also discusses the linear nature of this process, referring to studies indicating that each teaching career stage features active and passive phases (in terms of continuing professional development) of varying length.
Návaznosti
GA13-07234S, projekt VaVNázev: Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
Investor: Grantová agentura ČR, Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
Zobrazeno: 2. 10. 2023 17:31