NOVOTNÝ, Petr and Karla BRÜCKNEROVÁ. Informální mezigenerační učení v učitelských sborech : rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí (Informal Intergenerational Learning in Teaching Staff Teams : Differences in Involvement of Generations in Learning Interactions). Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, vol. 10, No 1, p. 11-33. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2016.12.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informální mezigenerační učení v učitelských sborech : rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí
Name (in English) Informal Intergenerational Learning in Teaching Staff Teams : Differences in Involvement of Generations in Learning Interactions
Authors NOVOTNÝ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Karla BRÜCKNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Orbis Scholae, Praha, Karolinum, 2016, 1802-4637.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00088226
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2016.12
Keywords (in Czech) učitel; generace; mezigenerační učení; učební interakce
Keywords in English teacher; generation; intergenerational learning; learning interactions
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 27/4/2017 12:34.
Abstract
V článku se autoři snaží přispět k rozvoji celistvého pohledu na téma informálního mezigeneračního učení mezi učiteli v učitelských sborech. Mnohé studie poukazují na to, že boom zájmu o generační témata prokázal „generačnost“ jako relevantní téma pro pracovní prostředí, avšak stále chybí hlubší analýzy. V textu jsou představeny výsledky analýzy dat z dotazníkového šetření mezi učiteli (N = 319). Analýzy jsou postaveny na identifikaci četnosti, forem a úrovní interakce mezi učiteli. Z toho, kdy a jak se od sebe na informální bázi učí učitelé z různých generací, vyvozuje text závěry týkající se rozdílů v zapojení do mezigeneračních učebních interakcí podle generací. Lze se domnívat, že se v průběhu učitelské dráhy mění sestavy partnerů, se kterými učitel vědomě vstupuje do interakcí, struktury interakce se postupně rozšiřují, a zatímco mladší generace jsou spíše marginalizovány ve skupinových strukturách a celoškolních sítích interakcí, u střední a starší generace (v jiné terminologii řečeno s nástupem stadia „experta“) se struktury jejich interakce rozšiřují. Zřejmě proto také nejsou skupinové formy profesního rozvoje učiteli voleny na počátku jejich kariéry, zatímco později jich přibývá. Text také diskutuje lineárnost tohoto procesu s odkazem na studie, které upozorňují, že v každém období vývoje učitele se střídají různě rychle odlišně dlouhé aktivní a pasivní fáze profesního rozvoje.
Abstract (in English)
The paper is an attempt to make a contribution to an integral view of informal intergenerational learning among teachers in teaching staff teams. While many studies point out that a boom of interest in generational topics has shown “generationality” to be a topic relevant to studying the working environment, deeper analysis is still missing. The text presents findings from an analysis of data collected in a questionnaire survey among teachers (N = 319). The analysis is based on identifying forms, frequency and levels of interaction among teachers. Information concerning when and how teachers belonging to different generations learn from one another on an informal basis is used to infer conclusions about generation-related differences in involvement in intergenerational learning interactions. There are reasons to believe that constellations of partners with whom a specific teacher consciously enters interactions are changing over the teacher’s teaching career, the interactional structures widening, and while younger generations tend to have a marginal presence in group structures and school-wide interaction networks, interactional structures are widening for the middle and older generation (i.e. when the teacher enters an “expert” phase, to use other terminology). This also seems to be the reason why group forms of continuing professional development are rarely opted for by teachers at the onset of their careers while they are favoured by them more frequently in the later stages. The paper also discusses the linear nature of this process, referring to studies indicating that each teaching career stage features active and passive phases (in terms of continuing professional development) of varying length.
Links
GA13-07234S, research and development projectName: Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
Investor: Czech Science Foundation, Intergenerational Learning in Various Social Environments
PrintDisplayed: 2/10/2023 18:08