VOGEL, Radek. Basics of Lexicology. 1. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 97 pp. ISBN 978-80-210-7154-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Basics of Lexicology
Name in Czech Základy lexikologie
Authors VOGEL, Radek.
Edition 1. dotisk 2. vydání. Brno, 97 pp. 2020.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-7154-4
Keywords (in Czech) lexikologie, slovo, pojmenování, lexém, slovní zásoba, slovotvorba, jazykový znak, forma, význam, slovní druhy, regionální varianty, vývoj slovní zásoby
Keywords in English lexicology, word, naming unit, lexeme, word-stock, vocabulary, lexicon, word formation, linguistic sign, form, meaning, word classes, regional varieties, development of word-stock
Tags OC PDF MU
Changed by Changed by: Bc. Jiří Hotárek, učo 235101. Changed: 22/1/2020 12:09.
Abstract
The textbook Basics of Lexicology represents a concise guide to the basics of lexicological theory, with addition of exercises and a key to solution. The publication is intended to be used particularly by students of English at the Faculty of Education and its composition reflects the syllabus of a semestral course. The English word-stock is described in a logical order, starting from the concept of linguistic sign, types and shifts of meaning, proceeding to word formation processes, semantic relations between lexical units, properties of individual word classes, and finishing by chapters on regional/national varieties of English and on the historical development of its lexicon.
Abstract (in Czech)
Skriptum Basics of Lexicology je stručným průvodcem základní lexikologickou teorií, která je doplněna o praktická cvičení s klíčem k řešení. Publikace je určena zejména studentům anglistiky na pedagogické fakultě a její členění do kapitol odráží uspořádání semestrálního kurzu. Slovní zásoba angličtiny je popsána v logickém sledu od jazykového znaku, druhů a změn významu, přes slovotvorné procesy, vztahy mezi lexikálními jednotkami, vlastnosti jednotlivých slovních druhů až po kapitoly o regionálních variantách angličtiny a historickém vývoji jejího lexika.
PrintDisplayed: 23/5/2022 20:51