VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA a Andrew MAIORANA. Představení koncepce Kardiovaskulární rehabilitace ve Fiona Stanley Hospital - Perth, Western Australia. In XXI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 2016. ISSN 1338-3655.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Představení koncepce Kardiovaskulární rehabilitace ve Fiona Stanley Hospital - Perth, Western Australia
Název anglicky Introduction the concept of cardiac rehabilitation in Fiona Stanley Hospital, Perth, Western Australia
Autoři VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA a Andrew MAIORANA.
Vydání XXI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISSN 1338-3655
Klíčová slova anglicky cardiac rehabilitation; aerobic training; resistance training; coronary artery disease; cardiovascular prevention
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., učo 249274. Změněno: 29. 8. 2017 10:37.
Anotace
Fiona Stanley Hospital v Perthu, hlavním městě Západní Austrálie, je univerzitní nemocnicí, jejíž odborné působení bylo zahájeno v roce 2015. Součástí vysoce specializované klinické i vědecko-výzkumné činnosti je špičková koncepce tzv. „Outpatient Cardiac Rehabilitation“ (ambulantního tréninkového programu procesu Kardiovaskulární rehabilitace), která využívá nejnovějších postupů v této specializaci. Přístrojově-prostorové podmínky plně reflektují soudobé trendy nutné pro optimální poskytování multidisciplinární specializované péče o nemocné s kardiovaskulárním onemocněním v oblasti sekundární a terciární prevence. Odborná péče je konkrétně poskytována nemocným po akutních koronárních příhodách, po komplikovaném průběhu akutního infarktu myokardu, po kardiochirurgických revaskularizačních zákrocích, po náhradách srdečních chlopní metodou TAVI, s onemocněním periferních tepen dolních končetin před i po chirurgické revaskularizaci, po implantaci PM a ICD. V neposlední řadě také nemocným s implantovaným zařízením mechanicky podporujícím levou komoru srdeční (LVAD), kteří jsou v předtransplantačním programu na OTS v klasifikaci NYHA II-IV. Odborná supervize Kardiovaskulární rehabilitace je poskytována také koordinací periferních kardiorehabilitačních zařízení v okrajových částech Perthu a formou odborných konzultací po telefonu, tzv. „home based/telephone cardiac rehabilitation“. Tým specialistů, jehož „pilířem“ je fyzioterapeut se specializací v kardiovaskulární rehabilitaci, zátěžový fyziolog a kardiolog, je tvořen také nutričním terapeutem, psychologem a zdravotní sestrou specializovanou na kardiovaskulární rehabilitaci.
Anotace anglicky
Fiona Stanley Hospital in Perth, capital of Western Australia, whose professional involvement was initiated in 2015. Part of the highly specialized clinical and research activities is a high-concept so. "Outpatient Cardiac Rehabilitation" (outpatient training program Cardiovascular rehabilitation process ), which uses the latest techniques. Instrumentally-space conditions fully reflect recent trends necessary for the optimal provision of specialized multidisciplinary care for patients with coronary artery disease in secondary and tertiary prevention. Specialized treatment is specifically provided to patients after acute coronary events after a complicated course of acute myocardial infarction, after cardiac revascularization procedures, after heart valve replacements method TAVI, with peripheral arterial disease of the lower limbs before and after surgical revascularisation after implantation PM and ICD. Finally, also in patients with implanted device mechanically supporting the left ventricle (LVAD). Professional supervision Cardiovascular rehabilitation is also provided coordination peripheral centers on the outskirts of Perth, in the form of expert consultations over the phone, so-called. "Home based / telephone cardiac rehabilitation." A team of specialists, whose "pillar" is a physiotherapist specializing in cardiovascular rehabilitation, stress physiologist and cardiologist, also consists of dietetian, psychologist and a nurse specializing in cardiovascular rehabilitation.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2019 05:03