TIMKOVÁ, Veronika, Zuzana JEŠKOVÁ and Jan VÁLEK. Matematické modelovanie na počítači vo vyučovaní fyziky (Mathematical modeling on the computer in teaching physics). MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA. Olomouc: PROMETHEUS, spol. s r. o., 2016, Vol 25, No 5, p. 362-375. ISSN 1805-7705.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Matematické modelovanie na počítači vo vyučovaní fyziky
Name in Czech Matematické modelování na počítači ve vyuce fyziky
Name (in English) Mathematical modeling on the computer in teaching physics
Authors TIMKOVÁ, Veronika (703 Slovakia, guarantor), Zuzana JEŠKOVÁ (703 Slovakia) and Jan VÁLEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA, Olomouc, PROMETHEUS, spol. s r. o. 2016, 1805-7705.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Matematické modelovanie na počítači vo vyučovaní fyziky
RIV identification code RIV/00216224:14410/16:00091505
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) vzdělávání; fyzika; dynamické modelování; učitel
Keywords in English education; physics; dynamic modeling; teacher
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 13/3/2018 13:07.
Abstract
S rozvojom digitálnych technológií a inovatívnych vyučovacích metód sa v prírodovednom vzdelávaní uplatňujú prostriedky počítačom podporovaných laboratórií, ktoré môžu významne pomôcť v oblasti aktívneho prírodovedného bádania. Okrem nesporného kľúčového významu experimentovania je dôležitou súčasťou vyučovania fyziky aj tvorba teoretických modelov javov a objektov. Dôležitou súčasťou implementácie matematického modelovania do školskej praxe je pripravenosť učiteľov používať túto metódu. Príspevok analyzuje skúsenosti a zručnosti učiteľov prírodných vied používať metódu matematického modelovania fyzikálnych javov na počítači v prírodovednom vzdelávaní na Slovensku a v Čechách.
Abstract (in Czech)
S rozvojem digitálních technologií a inovativních vyučovacích metod se v přírodovědném vzdělávání uplatňují prostředky počítačem podporovaných laboratoří, které mohou významně pomoci v oblasti aktivního přírodovědného bádání. Kromě nesporného klíčového významu experimentování je důležitou součástí vyučování fyziky i tvorba teoretických modelů jevů a objektů. Důležitou součástí implementace matematického modelování do školní praxe je připravenost učitelů používat tuto metodu. Příspěvek analyzuje zkušenosti a dovednosti učitelů přírodních věd používat metodu matematického modelování fyzikálních jevů na počítači v přírodovědném vzdělávání na Slovensku a v Čechách.
Abstract (in English)
With the development of digital technologies and innovative teaching methods in science education resources to apply computer-aided laboratories that can significantly help in the field of active science research. Besides obvious crucial importance of experimentation is an important part of teaching physics and creating theoretical models of phenomena and objects. An important part of the implementation of mathematical modeling in school practice is to enable teachers to use this method. The paper analyzes the experience and skills of science teachers to use the method of mathematical modeling of physical phenomena in computer science education in Slovakia and Czech Republic.
PrintDisplayed: 2/12/2022 04:27