KANDOVÁ, Katarína. Materiální a (nebo) procesní korekce trestního bezpráví. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2017, roč. 16, č. 5, s. 111-117. ISSN 1213-5313.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Materiální a (nebo) procesní korekce trestního bezpráví
Název anglicky Material and (or) procedural correction of criminal injustice
Autoři KANDOVÁ, Katarína (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck, 2017, 1213-5313.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář MU
Kód RIV RIV/00216224:14220/17:00095909
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky Material corrective; procedural corrective; criminal injustice; principle of subsidiarity; principle of opportunity
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 14. 7. 2020 11:30.
Anotace
Předkládaný článek se zabývá korekcí případných nespravedlností dopadu obecných trestněprávních norem na vyvozování trestní odpovědnosti v konkrétních případech. Prvně v obecné rovině vymezuje různé možnosti takové korekce trestního bezpráví, a to jak v rovině trestního práva hmotného, tak v trestním právu procesním. Následně tyto obecné poznatky aplikuje na českou trestněprávní úpravu, přičemž pro lepší uchopení dané problematiky vysvětluje její vývoj od účinnosti zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, až po stav de lege lata podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v propojení s novelizacemi v rámci procesního předpisu, zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu. Současnou právní regulaci materiální a procesní korekce trestního bezpráví v českém trestním právu pak vystavuje kritické analýze za pomoci dílčí komparace se zahraničními právními řády. Závěrem článek předkládá úvahy de lege ferenda s tím, že stávající českou podobu „duplicitní“ korekce trestního bezpráví neshledává z teoretického hlediska jako vhodnou.
Anotace anglicky
Submitted article deals with correction of eventual injustice of impact of general criminal law rules on adjudicating criminal responsibility in individual cases. Firstly, it generally determines different possibilities of such correction of criminal injustice within the criminal substantive law as well as criminal procedural law. Consequently, it applies these general findings on the Czech criminal law regulation, while – for better understanding – it explains its development since force of the Act No. 140/1961 Coll., Criminal Code, until regulation de lege lata according to the Act No. 40/2009 Coll., Criminal Code, in connection with amendments of procedural statute, the Act No. 141/1961 Coll., Code of Criminal Procedure. Afterwards, it displays present legal regulation of material and procedural correction of criminal injustice in the Czech criminal law to the critical analysis with help of partial comparison with foreign legal regulations. At the end, the article submits reflections de lege ferenda and from the theoretical point of view, it does not find the Czech form of “duplicate” correction of criminal injustice appropriate.
Návaznosti
MUNI/A/1288/2015, interní kód MUNázev: Adjustace specifických procesních otázek a koncepce trestního řízení (Akronym: Adjustace II)
Investor: Masarykova univerzita, Adjustace specifických procesních otázek a koncepce trestního řízení, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 08:33