KANDOVÁ, Katarína. Nad veřejným zájmem v českém trestním právu hmotném a procesním (On the public interest in the Czech criminal substantive and procedural law). Státní zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2017, vol. 15, No 3, p. 28-38. ISSN 1214-3758.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nad veřejným zájmem v českém trestním právu hmotném a procesním
Name (in English) On the public interest in the Czech criminal substantive and procedural law
Authors KANDOVÁ, Katarína (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Státní zastupitelství, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. 2017, 1214-3758.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/17:00095910
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Veřejný zájem; trestní právo hmotné; trestní právo procesní; korekce trestního bezpráví
Keywords in English Public interest; criminal substantive law; criminal procedural law; correction of criminal injustice
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 14. 7. 2020 14:02.
Abstract
V návaznosti na často skloňovaný pojem veřejného zájmu ve spojitosti s posílením tzv. „projevů zásady oportunity“ v rámci připravované rekodifikace trestního práva procesního, se autorka v předkládaném článku zamýšlí nad jeho vymezením v českém trestním právu procesním, ale i hmotném. Jelikož obsah předmětného neurčitého pojmu není v současné trestněprávní doktríně zcela jednoznačný a je spojován téměř výlučně s trestním řízením, zprvu je tento vymezen v obecnějších trestněprávních souvislostech včetně historického ohlédnutí, načež autorka přistupuje k jeho analýze v kontextu trestního materiálního a formálního práva v jejich nerozlučném propojení tak, jak je tento uchopován současnou teorií a praxí, což završuje vlastním zhodnocením obsahu a rozsahu pojmu veřejného zájmu v českém trestním právu de lege lata a následnými úvahami de lege desirata.
Abstract (in English)
Following the frequently used notion of public interest in connection with strengthening of so called ´manifestations of the opportunity principle´ within prepared recodification of the criminal procedural law, the author in her submitted article thinks about its determination in the Czech criminal procedural as well as substantive law. As far as the content of this abstract notion is not quite definite in contemporary criminal jurisprudence and it is associated almost exclusively with criminal proceedings, firstly, it is determined in more general criminal law context including a historical background, whereupon it is analysed within the criminal material and formal law in their inseparable connection as it is assumed by recent theory and practice. The article is completed by author´s evaluation of content and scope of the notion of public interest in the Czech criminal law de lege lata and her consequent reflexions de lege desirata.
Links
MUNI/A/1347/2015, interní kód MUName: Vývojové tendence sankční politiky (Acronym: Sankční politika)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 21:17