CS

Finanční trhy - učebnice s programem na generování cvičných testů

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy - učebnice s programem na generování cvičných testů (Financial markets-the textbook with the program to generate the training tests). 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 380 pp. ISBN 978-80-247-5871-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční trhy - učebnice s programem na generování cvičných testů
Name in Czech Finanční trhy - učebnice s programem na generování cvičných testů
Name (in English) Financial markets-the textbook with the program to generate the training tests
Authors REJNUŠ, Oldřich.
Edition 1. vydání. Praha, 380 pp. 2016.
Publisher Grada
Other information
Type of outcome textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-247-5871-8
Keywords (in Czech) Finanční trhy; investiční instrumenty
Keywords in English Financial markets; investment instruments
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., učo 32279. Changed: 25/11/2016 13:27.
Abstract
Vlastní obsahová náplň je rozčleněna do jedenácti kapitol. Po úvodním výkladu obecné teorie fi nančního trhu a systemizaci jednotlivých finančních institucí a jejich produktů je v rámci třetí kapitoly řešena otázka úroku, jako nejdůležitějšího faktoru finančního trhu vůbec. Na to navazuje výklad základů teorie finančních investic, ze kterého vyplývají nejen faktory ovlivňující chování jednotlivých účastníků obchodování na finančních trzích, ale i principy, na jejichž základě fungují jak jednotlivé dílčí segmenty finančního trhu, tak i celý finanční a společně s ním i ekonomický systém. V páté kapitole je provedeno systémové vymezení základních druhů finančních investičních instrumentů. Ty jsou rozděleny podle svých nejvýznamnějších charakteristických vlastností do čtyř základních skupin, a to na tzv. „klasické“ investiční instrumenty, termínové derivátvé instrumenty, cenné papíry majetkových fondů společného investování a strukturované produkty. Každé této skupině finančních investičních instrumentů je následně věnována samostatná kapitola. V nich jsou systémově členěny a charakterizovány jednotlivé druhy investičních instrumentů, jež do uvedených jednotlivých skupin spadají. A v závěru je zařazeno pojednání o soudobých způsobech regulace a dohledu ve finančním systému a o současných vývojových tendencích světového finančního systému a světové ekonomiky, vedoucích až k celosvětové globalizaci, přičemž jsou charakterizovány jak kladné, tak i záporné stránky tohoto vývoje.
Abstract (in Czech)
Vlastní obsahová náplň je rozčleněna do jedenácti kapitol. Po úvodním výkladu obecné teorie fi nančního trhu a systemizaci jednotlivých finančních institucí a jejich produktů je v rámci třetí kapitoly řešena otázka úroku, jako nejdůležitějšího faktoru finančního trhu vůbec. Na to navazuje výklad základů teorie finančních investic, ze kterého vyplývají nejen faktory ovlivňující chování jednotlivých účastníků obchodování na finančních trzích, ale i principy, na jejichž základě fungují jak jednotlivé dílčí segmenty finančního trhu, tak i celý finanční a společně s ním i ekonomický systém. V páté kapitole je provedeno systémové vymezení základních druhů finančních investičních instrumentů. Ty jsou rozděleny podle svých nejvýznamnějších charakteristických vlastností do čtyř základních skupin, a to na tzv. „klasické“ investiční instrumenty, termínové derivátvé instrumenty, cenné papíry majetkových fondů společného investování a strukturované produkty. Každé této skupině finančních investičních instrumentů je následně věnována samostatná kapitola. V nich jsou systémově členěny a charakterizovány jednotlivé druhy investičních instrumentů, jež do uvedených jednotlivých skupin spadají. A v závěru je zařazeno pojednání o soudobých způsobech regulace a dohledu ve finančním systému a o současných vývojových tendencích světového finančního systému a světové ekonomiky, vedoucích až k celosvětové globalizaci, přičemž jsou charakterizovány jak kladné, tak i záporné stránky tohoto vývoje.
Abstract (in English)
Custom content is divided into eleven chapters. After the initial interpretation of the general theory of fi nancial market and systemize the individual financial institutions and their product is within the third chapter dealt with the question of interest, as the most important factor in the financial market. It follows the interpretation of the foundations of the theory of financial investment, from the result not only of the factors affecting the behaviour of individual participants trading on the financial markets, but also the principles on the basis of work as an individual partial segments of the financial market, as well as the entire financial and together with him and the economic system. In the fifth chapter is done the system basic kinds of financial investment instruments. They are divided by their most prominent characteristics into four basic groups. the "classic" investment instruments, futures derivátvé instruments, securities and property funds and joint investment of structured products. Each group of financial investment instruments is subsequently given to a separate chapter. In them are systemically broken and characterized by various types of investment instruments which fall into each of the groups listed. And in the end is a treatise on contemporary methods of regulation and supervision in the financial system, and on current trends the world financial system and the world economy, leading to worldwide globalisation, and are characterized by both the positive and the negative of the page of this development.
PrintDisplayed: 23/4/2019 16:26

Other applications