PROKUDINA, Galina. Национальная специфика концепта "преступление" в чешской когнитивной системе (экспериментальное исследование) (National specifics of the concept of “crime” in Czech cognitive image of world (on the basis of association experiment)). In PhDr. Simona Mizerová, Ph.D. Mgr. Lukáš Plesník. SLAVICA IUVENUM XVII. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. p. 89-100, 387 pp. ISBN 978-80-7464-879-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Национальная специфика концепта "преступление" в чешской когнитивной системе (экспериментальное исследование)
Name in Czech Národní specifikum konceptu zločin v českém kognitivním systému (na materiálech asociativního experimentu)
Name (in English) National specifics of the concept of “crime” in Czech cognitive image of world (on the basis of association experiment)
Authors PROKUDINA, Galina.
Edition 1.vyd. Ostrava, SLAVICA IUVENUM XVII, p. 89-100, 387 pp. 2016.
Publisher Ostravská univerzita
Other information
Original language Russian
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Slavica iuvenum XVII - 2016
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7464-879-3
Keywords (in Czech) národní specifikum, koncept «zločin», kognitivní obraz světa, asociativní experiment, rozbor
Keywords in English national specifics, concept of “crime”, cognitive image of world, association experiment, analysis
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Galina Prokudina, učo 387169. Changed: 15. 5. 2017 13:47.
Abstract
В данной статье рассмотрен концепт «преступление» в чешской когнитивной картине мира на материалах свободного цепочечного ассоциативного эксперимента. В рамках исследования нами было опрошено всего 70 респондентов разного пола, возраста, уровня образования и специальностей. Из полученных ассоциативных реакций мы выделили когнитивные слои (такие как Юридическое определение преступления, Наказание, Литературные ассоциации, Негативные эмоции, чувства и состояния, сопровождающие преступление) и когнитивные признаки (например, Оценочные определения преступления, Участники преступления, Причины преступления и т.д.). На основании результатов обработки полученного материала была выявлена специфика в восприятии концепта «преступление» в чешской когнитивной картине мира, в чешском речевом сознании.
Abstract (in Czech)
V daném příspěvku se zkoumá koncept «zločin» na materiálech svobodného řetízkového asociativního experimentu. V rámci výzkumu byly získány odpovědi 70 českých respondentů různého věku, pohlaví, úrovně vzdělání a specializací. Z asociativních reakcí jsme vyčlenili kognitivní vrstvy (například Právnické definice zločinu, Trest, Literární asociace, Negativní emoce, city a stavy, doprovázející zločin) a kognitivní příznaky (jako Hodnoticí definice zločinu, Účastníci zločinu, Příčiny zločinu). Na základě výsledků zpracování získaného materiálů bylo odhaleno specifikum konceptu «zločin» v českém kognitivním obrazu světa, v českém řečovém prostředí.
Abstract (in English)
This article deals with the concept of “crime” on the basis of an association experiment. The experiment has been carried out among 70 Czech respondents of different age and sex, with different levels of education and different specialties. From the obtained material the author has isolated cognitive attributes (such as Legal definitions of a crime, Punishment, Literature based associations, Negative emotions, feelings and states caused by a crime) and cognitive layers (for example, Evaluation definitions of a crime, Participants of a crime, Reasons for committing a crime and so on). Through their further analysis, the author has discovered concept of “crime” in Czech cognitive image of world, in Czech speech consciousness.
PrintDisplayed: 21. 3. 2023 08:33