LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Televizní seriál, estetická funkce a modely populární kultury. In Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, 12.-14. 10. 2016, Bratislava. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Televizní seriál, estetická funkce a modely populární kultury
Název anglicky TV series, aesthetic function and models of popculture
Autoři LEE, Lenka (203 Česko, domácí) a Ondřej KRAJTL (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, 12.-14. 10. 2016, Bratislava, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Webová stránka mezinárodní konference
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00092454
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky popkultura; estetická funkce; Jan Mukařovský; teoretické modely; televizní seriál
Klíčová slova anglicky popculture; aesthetic function; Jan Mukařovský; theoretical models; TV series
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D., učo 179690. Změněno: 3. 4. 2017 14:52.
Anotace
Jan Mukařovský ve své slavné stati Estetická norma, funkce a hodnota jako sociální fakty v souvislosti s estetickou funkcí popisuje mechanismus, jímž jsou jednotlivé artefakty zařazovány či vyřazovány z a do světa umění. V našem příspěvku se zaměříme na podobnost tohoto mechanismu s vybranými modely populární kultury, které se ve společenských vědách objevují v průběhu celého 20. stol., tedy způsoby, jimiž rozlišujeme mezi uměním, populární kulturou a dalšími oblastmi lidské kreativity. Mezi těmito modely můžeme rozlišit např. model dichotomický, lineární, kruhový, triadický či fraktální, tak jak je popisují např. Jones a Rahn (1977), Michalovič a Zuska (2009), Miller a McHoul (1998), Mirzoeff (2012) či Gaut (2010). Výhodou zmíněných konceptualizačních vizualizovaných modelů populární kultury a umění je, že umožňují přehledně vymezit oblast vědeckého zájmu, naznačit propojení s dalšími teoretickými přístupy a způsoby zkoumání, a také ukazují, že jednotlivé typy zkoumání se nevylučují, nýbrž doplňují. Na vybraných příkladech (televizní seriály více či méně inspirované detektivními romány o Sherlocku Holmesovi) pak chceme ukázat, že Mukařovského model, který stojí někde mezi modely dichotomickými a lineárními, je z pohledu současné tvorby a chápání umění reduktivní a má menší explikační sílu než konceptualizace pozdějšího data. Mukařovského práce je tedy dnes zajímavá především z historického hlediska, méně pak už z hlediska praktické využitelnosti v odborném výzkumu.
Anotace anglicky
In his seminal article Aesthetic Function, Norm and Value as Social Facts, in regard to the aesthetic function, Jan Mukařovský describes the mechanism of how individual artefacts are integrated into or removed from the world of art. This mechanism shows similarity to popular culture models appearing in social sciences throughout the entire 20th century, trying to depict the ways via which we distinguish between art, pop culture and other fields of human creativity. Among these models, one can identify e.g. dichotomic, linear, circular, triadic or fractal model. Visualised models of the concepts of pop culture and art clearly determine the structure of the examined area and the motion of features within or outside the structure. That results in particular theoretical approaches and methods of examination, which- as is evident from the models – are not exclusive but complementary. On selected examples – films and series inspired by detective novels about Sherlock Holmes – we then want to prove that the model that can be synthetized from Mukařovský’s text anticipates understanding culture as a fractal, or more likely rhizome, even though it may not appear at first sight at all. Thus, Mukařovský’s work is interesting today not only from the historical perspective, but also as a practical tool for analyzing the relation of cultural artefacts to art.
Návaznosti
MUNI/A/1108/2015, interní kód MUNázev: Estetické hodnoty a hodnocení v diachronii a v synchronii
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 5. 8. 2020 16:30