LOUTOCKÝ, Pavel a Kamil MALINKA. Bezpečnost ICT ve vnitřních předpisech a školení zaměstnanců. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 14, s. 45-64. ISSN 1804-5383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bezpečnost ICT ve vnitřních předpisech a školení zaměstnanců
Název anglicky ICT Security in the Internal Regulations and Training of the Employees
Autoři LOUTOCKÝ, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí) a Kamil MALINKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2016, 1804-5383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00092579
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky employee management; internal regulations; internal guidelines; responsibilities of employees; internal security; staff training
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 15. 7. 2020 15:04.
Anotace
Cílem tohoto článku je prezentovat návrh, průběh a výsledky experimentu, jehož cílem bylo zjistit, jak zaměstnanci společnosti reagují na události, které jsou vymezené v rámci interní bezpečnostní politiky. V tomto kontextu se zabýváme v úvodu článku zejména právní stránkou související obecně s řízením zaměstnanců zaměstnavatele s využitím interních předpisů a pokynů zaměstnavatele tak, abychom prezentovali související právní rámec, který by měl být nutným základem pro efektivní dodržování interních předpisů. V této souvislosti tak vymezíme samotný pojem interního předpisu a požadavky na něj kladené právem (v kontrastu s interním pokynem); posléze prezentujeme relevantní rozhodovací praxi českých soudů. To by mělo posloužit k bližšímu pochopení mechanismů a nástrojů, jakými zaměstnavatel může řídit své zaměstnance při výkonu jejich pracovní činnosti. Obecný právní rámec pak dáme do souvislosti s výsledky experimentu. Účelem je tak ověřit hypotézu, že přestože právo stanovuje požadavky, které klade na řízení zaměstnance, jedná se jen o stanovení obecného rámce (což není a priori špatně), nicméně v praxi pak mnohdy dochází k nedostatečné a nekonkrétní úpravě dané problematiky, která nepokrývá všechny potřebné souvislosti. Velmi důležitým aspektem při implementaci pokynů zaměstnavatele je totiž v praxi zejména skutečnost, jak informace efektivně předat zaměstnancům, u kterých je vyžadováno, aby se chovali v souladu s bezpečnostní politikou (jak prezentujeme na našem experimentu) či obecně v souladu s interními přepisy a pokyny zaměstnavatele. A právě tato otázka není detailněji právním rámcem reflektována. Daný experiment proběhl v rámci pobočky brněnské společnosti zabývající se vývojem softwaru. Tato společnost má cca 300 zaměstnanců. Jedním ze zajímavých zjištění byla mimo jiné i reálná neúčinnost doposud používaných vzdělávacích videí pro školení zaměstnanců a naopak viditelný účinek personalizovaného přístupu.
Anotace anglicky
The target of this article is to present the proposal, progress and the results of the experiment, which aimed to find out how company employees respond to the situations that are defined within the internal security policy. In this context, we are focused in the beginning on the legal aspects related to the general control of the employees using internal regulations and instructions of the employer to present related legal framework, which should be a necessary basis for effective compliance with internal regulations of the employer. We define the very concept of the internal regulations and its requirements (in contrast with internal instruction); then we present relevant decisions of the Czech courts. This should serve for better understanding of the mechanisms and instruments with which the employer can control its employees in the performance of their work. We will then put general legal framework in the context with the results of the experiment. The purpose is thus to verify the hypothesis that although the law provides the requirements for the control of its employees, it is just a general framework (which is not a priori wrong), but in practice, it often leads to inadequate and vague regulation of the issue and it does not cover whole area. In practice, very important question connected to the implementation of the employer’s instructions is how to present the information to the employees, who are required to behave in accordance with the security policy (as it is shown in our experiment) or generally in coherence with internal regulations and instructions of the employer. Such issue is not reflected in detail by the legal framework. The experiment took place in the branch of the company located in Brno, Czech Republic, which is focused on software development. The company has about 300 employees.
Návaznosti
MUNI/M/1052/2013, interní kód MUNázev: Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky
Investor: Masarykova univerzita, Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Loutocky_clanek.pdf   Verze souboru Georgala, P. 5. 4. 2017

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1366213/Loutocky_clanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1366213/Loutocky_clanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1366213/Loutocky_clanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1366213/Loutocky_clanek.pdf?info
Vloženo
St 5. 4. 2017 10:26, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • osoba Mgr. Kamil Malinka, Ph.D., učo 49967
Atributy
 

Loutocky_clanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1366213/Loutocky_clanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1366213/Loutocky_clanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
155,3 KB
Hash md5
1d4442e8711c7dabd97385492919873b
Vloženo
St 5. 4. 2017 10:26

Loutocky_clanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1366213/Loutocky_clanek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1366213/Loutocky_clanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
47,7 KB
Hash md5
2f7c335d92f746f4c60c19a81591b135
Vloženo
St 5. 4. 2017 10:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 6. 2022 15:34