Informační systém MU
ŠIMÍKOVÁ, Ivana, Trbola ROBERT, Jan MILOTA, Magda FRIŠAUFOVÁ a Jiří VYHLÍDAL. Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhonocení nástrojů. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2016. 119 s. Odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. ISBN 978-80-7416-239-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhonocení nástrojů.
Název anglicky The risk of housing loss and its prevention: Analysis of the problem and assessment of tools
Autoři ŠIMÍKOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant), Trbola ROBERT (203 Česká republika), Jan MILOTA (203 Česká republika), Magda FRIŠAUFOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jiří VYHLÍDAL (203 Česká republika).
Vydání Praha, 119 s. Odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. 2016.
Nakladatel Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00092628
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7416-239-8
Klíčová slova anglicky housing loss; eviction; prevention; rental housing; social risks
Změnil Změnila: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D., učo 79135. Změněno: 4. 1. 2017 12:07.
Anotace
Cílem monografie je zmapování situace v oblasti prevence ztráty bydlení v České republice s důrazem na potenciál a limity, které nabízí současná národní a lokální politika v oblasti bydlení, včetně charakteristik užívaných nástrojů a úsilí všech významných aktérů na tomto poli. Na základě konceptů uvedených zejména v zahraniční literatuře monografie vymezuje prevenci ztráty bydlení. Rozborem strukturálních a individuálních faktorů ovlivňujících vznik rizik a situací vedoucích ke ztrátě bydlení a také rozborem statistických dat autoři dále vymezují cílovou skupinu preventivních opatření, tedy skupinu ohroženou ztrátou bydlení. Jádro monografie se zaměřuje především na deskripci současné praxe v užití nástrojů a opatření na podporu prevence ztráty bydlení, ale také praxe v oblasti spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Cílem této části je zejména identifikace pozitivních efektů plynoucích z užití jednotlivých opatření a nastavení spolupráce mezi různými aktéry, ale také bariér, které realizaci preventivních akti vit znesnadňují. V závěrečné kapitole monografie nabízí charakteristiky programů prevence ztráty nájemního bydlení ze zahraničí (Skotsko, Nizozemsko, Rakousko a Německo), jež fungují na trhu s nájemním bydlením a z jejichž dobré praxe by mohly být odvozeny některé prvky přístupu k prevenci ztráty bydlení na území ČR.
Anotace anglicky
The aim of the monograph is to map the situation in the field of housing loss prevention in the Czech Republic with emphasis on the potential and limits offered by current national and local housing policy including the characteristics of the tools used and the efforts of all the important actors in this area. The monograph defines the housing loss prevention on the bases of the concepts set out especially in foreign literature. Through analysing the structural and individual factors influencing the emergence of risks and situations leading to loss of housing and also through analysis of statistical data, the authors further define the target group of preventive measures, accordingly the group of population at risk of housing loss. The core of the monograph primarily focuses on the description of current praxis in using tools and measures to support housing loss prevention, as well as the praxis in the cooperation among the individual actors working in this area. This part primarily aims to identify the posit ive effects resulting from the use of particular measures and forms of cooperation, as well as barriers to their realization. The final chapter offers some characteristics of a foreign (Scottish, German, Dutch and Austrian) rental housing loss prevention programmes which work on the rental housing markets. These can serve as an inspiration for deriving some good elements for the approach to housing loss prevention in the Czech Republic.
Zobrazeno: 6. 6. 2020 08:02