ŠIMÍKOVÁ, Ivana, Trbola ROBERT, Jan MILOTA, Magda FRIŠAUFOVÁ and Jiří VYHLÍDAL. Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhonocení nástrojů. (The risk of housing loss and its prevention: Analysis of the problem and assessment of tools). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2016. 119 pp. Odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. ISBN 978-80-7416-239-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhonocení nástrojů.
Name (in English) The risk of housing loss and its prevention: Analysis of the problem and assessment of tools
Authors ŠIMÍKOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor), Trbola ROBERT (203 Czech Republic), Jan MILOTA (203 Czech Republic), Magda FRIŠAUFOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří VYHLÍDAL (203 Czech Republic).
Edition Praha, 119 pp. Odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. 2016.
Publisher Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/16:00092628
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7416-239-8
Keywords in English housing loss; eviction; prevention; rental housing; social risks
Changed by Changed by: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D., učo 79135. Changed: 4/1/2017 12:07.
Abstract
Cílem monografie je zmapování situace v oblasti prevence ztráty bydlení v České republice s důrazem na potenciál a limity, které nabízí současná národní a lokální politika v oblasti bydlení, včetně charakteristik užívaných nástrojů a úsilí všech významných aktérů na tomto poli. Na základě konceptů uvedených zejména v zahraniční literatuře monografie vymezuje prevenci ztráty bydlení. Rozborem strukturálních a individuálních faktorů ovlivňujících vznik rizik a situací vedoucích ke ztrátě bydlení a také rozborem statistických dat autoři dále vymezují cílovou skupinu preventivních opatření, tedy skupinu ohroženou ztrátou bydlení. Jádro monografie se zaměřuje především na deskripci současné praxe v užití nástrojů a opatření na podporu prevence ztráty bydlení, ale také praxe v oblasti spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Cílem této části je zejména identifikace pozitivních efektů plynoucích z užití jednotlivých opatření a nastavení spolupráce mezi různými aktéry, ale také bariér, které realizaci preventivních akti vit znesnadňují. V závěrečné kapitole monografie nabízí charakteristiky programů prevence ztráty nájemního bydlení ze zahraničí (Skotsko, Nizozemsko, Rakousko a Německo), jež fungují na trhu s nájemním bydlením a z jejichž dobré praxe by mohly být odvozeny některé prvky přístupu k prevenci ztráty bydlení na území ČR.
Abstract (in English)
The aim of the monograph is to map the situation in the field of housing loss prevention in the Czech Republic with emphasis on the potential and limits offered by current national and local housing policy including the characteristics of the tools used and the efforts of all the important actors in this area. The monograph defines the housing loss prevention on the bases of the concepts set out especially in foreign literature. Through analysing the structural and individual factors influencing the emergence of risks and situations leading to loss of housing and also through analysis of statistical data, the authors further define the target group of preventive measures, accordingly the group of population at risk of housing loss. The core of the monograph primarily focuses on the description of current praxis in using tools and measures to support housing loss prevention, as well as the praxis in the cooperation among the individual actors working in this area. This part primarily aims to identify the posit ive effects resulting from the use of particular measures and forms of cooperation, as well as barriers to their realization. The final chapter offers some characteristics of a foreign (Scottish, German, Dutch and Austrian) rental housing loss prevention programmes which work on the rental housing markets. These can serve as an inspiration for deriving some good elements for the approach to housing loss prevention in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 6/6/2020 07:49