GODAROVÁ, Jana, Robert TRBOLA, Robert JAHODA and Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 159 pp. ISBN 978-80-7416-250-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů.
Authors GODAROVÁ, Jana, Robert TRBOLA, Robert JAHODA and Miroslava RÁKOCZYOVÁ.
Edition Praha, 159 pp. 2017.
Publisher VÚPSV, v.v.i.
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-7416-250-3
Keywords (in Czech) senioři; sociální bydlení; doplatek na bydlení; příspěvek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; sociální služby pro seniory; SILC; AROP; chudoba
Keywords in English senior citizens; social housing; housing supplement; housing benefit; extraordinary immediate assistance; social services for the elderly; SILC; AROP; poverty
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jana Godarová, Ph.D., učo 174847. Changed: 19. 1. 2018 15:55.
Abstract
Přechod z ekonomicky aktivní fáze života do ekonomicky neaktivní je často spojen s poklesem čistých disponibilních příjmů domácnosti seniora. To může mít negativní vliv na finanční dostupnost bydlení. Cílem této monografie bylo zhodnotit, jak se mezi roky 2005 až 2014 změnila finanční dostupnost bydlení a bytová situace seniorské populace. Na základě toho posoudit, jestli se senioři jako sociální skupina nestali novou ohroženou skupinou, která má problémy s dostupností bydlení, případně které segmenty seniorské populace tyto problémy mají.
Abstract (in Czech)
The transition of the economically active phase of life to economic inactivity is often associated with a decrease in net disposable household income of the senior citizens. This can have a negative impact on housing affordability. The aim of this study is to evaluate changes in the affordability of housing and the housing situation of the senior population between the years 2005 and 2014. In addition, we try to assess whether the elderly as a social group have become a new vulnerable group facing problems with housing affordability, or which segments of the senior population have these problems.
PrintDisplayed: 27. 1. 2021 05:19