Informační systém MU
MRÁZEK, Ondřej and Jarmila VOJTOVÁ. Betlemářství a jeho odraz v jazyce (Making Christmas crib models : its reflection in language). In Konference 100 let Naší řeči, 9.–11. 1. 2017, Praha. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Betlemářství a jeho odraz v jazyce
Name (in English) Making Christmas crib models : its reflection in language
Authors MRÁZEK, Ondřej (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jarmila VOJTOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Konference 100 let Naší řeči, 9.–11. 1. 2017, Praha, 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60202 Specific languages
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00096056
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) betlemářství; dialektologie; nářeční slovní zásoba
Keywords in English making Christmas crib models; dialectology; dialectal vocabulary
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 5/4/2018 16:28.
Abstract
Cílem tohoto příspěvku je poskytnout představu o současném stavu jazyka používaného v betlemářství na českém území. Analyzovaná slovní zásoba vychází z výzkumu provedeného ve vybraných lokalitách v období od roku 2013 do roku 2016. Příspěvek je zaměřen na porovnání situace v konkrétních regionech, v nichž byl výzkum prováděn, a také na vývojové tendence jazyka současných tvůrců betlémů. Charakter zaznamenané slovní zásoby je ovlivněn různými faktory: prezentujeme její specifické rysy, významné aspekty vztahující se k etymologii, zastoupení jednotlivých sémantických rysů, rozdíly mezi respondenty z lokalit, kde byl výzkum prováděn apod. Pojednávané téma doposud nebylo systematicky zkoumáno.
Abstract (in English)
The aim of this contribution is to provide a picture of the present-day situation of language of Christmas crib model makers on the Czech territory. The analysed vocabulary is based on research carried out in selected locations between 2013 and 2016. The contribution is focused on the comparison of situation in the particular regions where the research was carried out and also on the developmental tendencies of language of contemporary Christmas crib model makers. All kinds of factors influencing character of the recorded vocabulary are dealt with: its specific features are presented, significant aspects relating to etymology as well as proportions of the individual semantic fields, differences among respondents from locations where the research was carried out etc. The topic dealt with has not been systematically investigated so far.
Links
MUNI/A/0915/2016, internal MU codeName: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2017
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Displayed: 19/4/2021 09:27