CS

Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky

ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky (Quality of Urban Life: Foundations, Approaches and Knowledge Base). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 130 pp. ISBN 978-80-210-8271-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8271-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky
Name in Czech Kvalita života ve městech: východiska, přístupy, poznatky
Name (in English) Quality of Urban Life: Foundations, Approaches and Knowledge Base
Authors ANDRÁŠKO, Ivan.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 130 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8271-7
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8271-2016
Keywords (in Czech) kvalita života;město;urbánní prostředí;měření;přístupy;klasifikace;poznatky
Keywords in English quality of life;town;city;urban environment;measurement;classification;knowledge base
Tags Munipress
Bibliography 304 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 23/1/2017 10:48.
Abstract
Čo je kvalita života? Čo sú mestá či urbánne oblasti? Aké sú naše poznatky týkajúce sa kvality života na územiach miest? Čo nám tieto poznatky napokon hovoria, prípadne, čo nám nehovoria? Môžu naše poznatky prispievať k zlepšovaniu kvality života obyvateľov miest? Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky je knihou, ktorá ponúka odpovede nielen na uvedené, ale aj na množstvo podobných a súvisiacich otázok. V rámci jednotlivých kapitol kniha prináša: – základné poznatky a východiská týkajúce sa koncepcie kvality života, – prehľad problematiky (výskumu) urbánneho prostredia (vrátane rôznych možností chápania a vymedzenia urbánnych území, ako aj rozličných teórií a názorov týkajúcich sa života v mestách), – prehľad a zhodnotenie štúdií venujúcich sa výskumu kvality života v mestách, – základnú a rozšírenú klasifikáciu prístupov k výskumu kvality života v mestách, – diskusiu o získaných poznatkoch, vrátane rozboru možností ich ďalšieho využitia.
Abstract (in Czech)
Co je to kvalita života? Co jsou města a urbánní oblasti? Jaké jsou naše poznatky týkající se kvality života ve městech? Co nám tyto poznatky říkají, případně, co nám neříkají? Mohou naše poznatky přispívat k zlepšování kvality života obyvatel měst? Kvalita života ve městech: východiska, přístupy, poznatky je knihou, která nabízí odpovědi nejen na uvedené, ale také na množství podobných a souvisejících otázek. V rámci jednotlivých kapitol kniha přináší: – základní poznatky a východiska týkající se koncepce kvality života, – přehled problematiky (výzkumu) urbánního prostředí (včetně různých možností chápání a vymezení urbánních území a rozličných teorií a názorů týkajících se života ve městech), – přehled a zhodnocení studií věnujících se výzkumu kvality života ve městech, – základní a rozšířenou klasifikaci přístupů k výzkumu kvality života ve městech, – diskuzi o získaných poznatcích, včetně rozboru možností jejich dalšího využití.
Abstract (in English)
What is our knowledge base regarding urban life and its quality? What does this knowledge tell us and what does it not tell us? What approaches and problems do we meet when we acquire and interpret the knowledge? Is the information coming from various studies sufficiently credible and can we rely on this information? Can our knowledge contribute to the improvement of quality of life of urban population? It is the main objective of this publication to answer the above mentioned questions. The key topic of this publication is quality of life in urban areas. Aiming at the fulfilment of this objective, the publication provides in individual chapters: a) basic knowledge and foundations regarding the concept of quality of life, b) the outline of the problem of urban environment (research), including different ways of understanding and definition of urban environments as well as different theories and opinions regarding urban life, c) the overview of (the results of) studies dealing with the research of quality of urban life, d) classification of approaches to the research of quality of urban life, e) discussion of acquired knowledge including the analysis of the possibilities of its further use and some other related problems.
PrintDisplayed: 19/4/2019 20:38

Other applications