BAJER, Aleš, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Miroslav DEJMAL, Jana MAZÁČKOVÁ, Klára ŠABATOVÁ, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Lenka LISÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Jan PETŘÍK, Miroslav PLAČEK, Michal RYBNÍČEK, Michal VÁGNER and David ZIMOLA. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku (Historical landscape of the Bohemian-Moravian Highlands. Settlement from prehistoric to late medieval times). 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku
Name (in English) Historical landscape of the Bohemian-Moravian Highlands. Settlement from prehistoric to late medieval times
Authors BAJER, Aleš (203 Czech Republic), Petr HRUBÝ (203 Czech Republic), Karel MALÝ (203 Czech Republic), Miroslav DEJMAL (203 Czech Republic), Jana MAZÁČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Klára ŠABATOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka LISÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Barbora MACHOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Peter MILO (703 Slovakia, belonging to the institution), Jan PETŘÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav PLAČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal RYBNÍČEK (203 Czech Republic), Michal VÁGNER (203 Czech Republic, belonging to the institution) and David ZIMOLA (203 Czech Republic).
Edition 2016.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Holding (organization of) an exhibition (with or w/o a crit. cat.)
Field of Study 60102 Archaeology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00087588
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) osídlení; historická krajina; pravěk; středověk; vesnice; hrady
Keywords in English settlement; historical landscape; praehistory; Middle Ages; villages; castles
Changed by Changed by: doc. Dr. phil. Peter Milo, učo 101090. Changed: 18/2/2018 18:48.
Abstract
Výstava představuje ohrožené archeologické památky: pravěká a raně středověká opevnění a mohylníky, zaniklé středověké vsi, hrady, tvrze a drobné fortifikace, důlní díla a cesty, ale také jejich vyhledávání a dokumentaci. Podoba míst získaná nedestruktivní prospekcí umožní rekonstruovat minulost a uchovat informace o dnešním stavu památek. Součástí výstavy jsou samozřejmě nálezy, které byly získány při archeologických výzkumech na Vysočině. Stopy osídlení v historické krajině jsou úzce vázány na přírodní prostředí. Jeho studium nám umožňuje rekonstruovat vývoj krajiny.
Abstract (in English)
The exhibition presents endangered archaeological monuments – prehistoric and early medieval fortifications and barrow cemeteries, deserted medieval villages, castles, fortified houses and small fortifications, mines and roads, as well as their retrieval and documentation. The appearance of individual sites acquired by non-destructive or non-intrusive survey will help to reconstruct the past and keep the information on present condition of the monuments. The exhibition naturally includes finds obtained during archaeological excavations in the Vysočina region. Settlement relics in a historical landscape are closely connected with natural environment. Studying this environment helps to reconstruct the evolution of landscape.
Links
DF13P01OVV005, research and development projectName: Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (Acronym: Historie krajiny)
Investor: Ministry of Culture of the CR, Applied research and development of national and cultural identity 2011 - 2017
PrintDisplayed: 3/12/2020 19:04