TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS and Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV (The pilot verification of the test battery MOBAK as a part of sport oriented educational content of elementary school curriculum). Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 10, No 2, p. 164-176. ISSN 1802-7679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV
Name in Czech Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV
Name (in English) The pilot verification of the test battery MOBAK as a part of sport oriented educational content of elementary school curriculum
Authors TRÁVNÍČEK, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr VLČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jaroslav VRBAS (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Studia Sportiva, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1802-7679.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14510/16:00093332
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) kurikulum; pohybové dovednosti; testová baterie; MOBAK 1; mladší školní věk
Keywords in English curriculum; physical skills; test battery; MOBAK 1; ISCED 1
Tags PS2016 d049pd, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marek Trávníček, učo 48065. Changed: 16/2/2017 15:09.
Abstract
Současné vzdělávání žáků na základní škole se odvíjí od kurikula RVP ZV. V rámci jednotlivých předmětů jsou určeny kompetence a cíle, kterých má žák dosáhnout za určitý časový úsek. Aby bylo možné zaznamenat dosažené kompetence a cíle také v tělesné výchově, je nezbytné vytvářet nástroje hodnocení, které jsou prakticky použitelné pro školní tělesnou výchovu a odpovídají obsahu výuky sportovních her na 1. stupni základní školy. Cílem tohoto příspěvku je představení mezinárodní spolupráce založené na ověřování testové baterie MOBAK jako jedné z možností využití testů pohybových dovedností ve školní tělesné výchově u dětí mladšího školního věku v České republice a představení výsledků pilotního měření na vybraných základních školách v jihomoravském kraji pomocí popisné statistiky vyhodnocení. Na základě prvotního měření jsme zjistili (n357), že výsledky podle věku jsou podobné jako v ostatních evropských zemích. Také na základě zpětné vazby zúčastněných učitelů můžeme konstatovat, že se testová baterie pohybových dovedností MOBAK 1 setkala s kladnou odezvou v praxi. Domníváme se, že je potřeba ověřit možnosti této baterie na větším počtu testovaných, a proto se snažíme o navázání hlubší spolupráce.
Abstract (in English)
Current elementary school education is based on the Framework education programmes for elementary education. Each educational area contains the characteristics of the educational area, the objectives of the educational area and its educational content. To evaluate the competencies and achieved goals also in physical education we need to create assessment tools which are applicable in the physical education classes and besides others regard also the sport games educational content of the elementary school curricula. The goal of the presented paper is to introduce an international network based on the MOBAK testing battery research. The battery presents one of the options how to test physical skills in elementary school physical education. In the paper we present some results of the pilot examination of the chosen elementary schools in the South-Moravian district of the Czech Republic. Based on the preliminary measurements (n357) we can conclude that our results are similar to the other network countries. We were also able to observe positive attitude toward using the MOBAK 1 testing battery by the participating teachers. As we find important to verify the battery on larger number of respondents we are working on the intensifying the international cooperation.
Links
MUNI/A/0963/2015, internal MU codeName: Výzkum kurikula vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (Acronym: VOČaZ)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 29/10/2020 12:41