KRÁLÍK, Miroslav, Pavlína INGROVÁ, Slawomir Marek KOZIEL, Adela HUPKOVÁ and Ondřej KLÍMA. Overall trends vs. individual trajectories in the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence. American Journal of Physical Anthropology. Hoboken: Wiley, 2017, vol. 162, No 4, p. 641-656. ISSN 0002-9483. doi:10.1002/ajpa.23153.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Overall trends vs. individual trajectories in the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence
Authors KRÁLÍK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Pavlína INGROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Slawomir Marek KOZIEL (616 Poland), Adela HUPKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Ondřej KLÍMA (203 Czech Republic).
Edition American Journal of Physical Anthropology, Hoboken, Wiley, 2017, 0002-9483.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50404 Antropology, ethnology
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW web page
Impact factor Impact factor: 2.901
RIV identification code RIV/00216224:14310/17:00096196
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.23153
UT WoS 000398102900004
Keywords (in Czech) 2D:4D poměr; adolescence; ontogenetický vývoj ruky; longitudinální studie; prenatální pohlavní diferenciace
Keywords in English 2D:4D ratio; adolescence; hand development; longitudinal study; prenatal sexual differentiation
Tags NZ, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Nicole Zrilić, učo 240776. Changed: 10/4/2018 13:03.
Abstract
The 2D:4D ratio can be assumed an indicator of sexual differentiation, provided that it is stable once it develops, or eventual changes remain uniform in a respective cohort throughout ontogenesis. The main goal of this study was to determine whether the metacarpal 2M:4M and the digit 2D:4D ratio change during the period of pubertal/adolescent growth. The metacarpals and digits were measured on radiographs of left hands in the sample of 328 individuals (96 pairs of male and 68 pairs of female twins) from the Wrocław Longitudinal Study of Twins (1967–1983). Five consecutive annual measurements were done for each individual within a 4-year-interval somewhere between 7 and 18 years of age. Age-related changes in both ratios were studied using a set of mixed-effects linear models. Three types of correlation coefficients were used for assessment of stability between repeated measurements at different ages. An overall decrease in the average 2M:4M ratio was observed, attributable to larger extent to males than to females. On the contrary, a slight overall increase in the average 2D:4D ratio was observed, attributable to a much larger extent to females than to males. The rank order of the ratios remained highly stable within the monitored period (the correlation coefficient mostly ranged between 0.85 and 0.95). In spite of these findings, we recorded significant intraindividual changes in both ratios. In some individuals the 2D:4D ratio can undergo changes comparable to average sex differences and much higher than average age-related changes. Relatively slight overall changes in digit ratio in puberty and adolescence themselves are not inconsistent with the use of the 2D:4D ratio as an indirect marker of prenatal sex differentiation. Nevertheless, individual changes in the ratios varied substantially in this study and differed from the average trends. Future studies should focus on the nature of interindividual developmental differences in the digit and metacarpal ratios.
Abstract (in Czech)
Poměr délky 2. a 4. prstu ruky (2D:4D poměr) může být považován za ukazatel sexuální diferenciace za předpokladu, že zůstává stabilní poté, co se vytvoří, nebo pokud jeho případné změny během ontogeneze budou u všech lidí dané kohorty stejné. Hlavním cílem studie bylo zjistit, zda se poměr délky záprstních kostí (2M:4M) a poměr délky prstů (2D:4D poměr) během růstu v období puberty a adolescence mění. Délky prstů a metakarpálních kostí byly měřeny na rentgenových snímcích levé ruky na vzorku 328 jedinců (96 párů mužských a 68 párů ženských dvojčat) z Vratislavské longitudinální studie dvojčat (Wrocław, 1967-1983). Pro každého jedince bylo během čtyřletého intervalu někde mezi 7 a 18 lety provedeno pět po sobě jdoucích měření s odstupem jednoho roku. Změny týkající se věku v obou délkových poměrech ruky byly studovány pomocí série lineárních modelů se smíšenými efekty. Pro posouzení stability mezi opakovanými měřeními v různém věku byly použity tři typy korelačních koeficientů. Bylo zjištěno celkové snížení průměrné hodnoty metakarpálního poměru (2M:4M), výraznější u mužů než u žen. V případě poměru délky prstů (2D:4D) byl naopak zaznamenán mírný nárůst průměrných hodnot, který byl výraznější u žen než u mužů. Pořadí jedinců z hlediska hodnot sledovaných poměrů v rámci kohorty však zůstávalo ve sledovaném věkovém rozmezí velmi stabilní (korelační koeficient se většinou pohyboval mezi 0,85 a 0,95). Navzdory tomu jsme zaznamenali významné intraindividuální změny v obou délkových poměrech. U některých jedinců poměr 2D:4D procházet změnami srovnatelnými s průměrnými rozdíly mezi pohlavími a současně mnohem vyššími než byly zjištěné průměrné věkové změny Velmi malé celkové změny poměru délek prstů v pubertě a adolescenci samy o sobě nejsou v rozporu s použitím poměru 2D:4D jako nepřímého ukazatele prenatální diferenciace pohlaví. Změny poměrů v rámci ontogeneze jednotlivců se však v této studii značně lišily mezi jedinci a byly odlišné od popsaných průměrných trendů. Budoucí studie by se měly zaměřit na podstatu vzájemných interindividuálních vývojových rozdílů v poměru délek prstů a záprstních kostí.
Links
MUNI/A/0835/2012, interní kód MUName: Aplikace metod analýzy obrazu a tvaru v rutinním zpracování kosterních nálezů
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 4/6/2023 23:57