KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA and Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace procesů TAP TSI do provozních informačních systémů Českých drah (Cost Effectiveness Analysis (CEA) - TAP TSI implementation of processes into the operating information systems of Czech Railways). Brno: OLTIS Group a.s., 2017. 10 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace procesů TAP TSI do provozních informačních systémů Českých drah
Name in Czech Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace procesů TAP TSI do provozních informačních systémů Českých drah
Name (in English) Cost Effectiveness Analysis (CEA) - TAP TSI implementation of processes into the operating information systems of Czech Railways
Authors KVIZDA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš PALETA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ondřej REPÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 10 pp. 2017.
Publisher OLTIS Group a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/17:00096198
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) osobní železniční doprava; interoperabilita; TSI TAP; Cost-Efectiveness Analysis (CEA)
Keywords in English passenger rail transport; interoperability; TSI TAP; Cost-Effectiveness Analysis (CEA)
Changed by Changed by: Ing. Ondřej Repík, učo 76480. Changed: 24/2/2017 03:25.
Abstract
Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a společností OLTIS Group a.s. Předmětem a cílem výzkumu bylo vytvořit Cost-Efectiveness Analysis (CEA) pro implementaci TSI TAP v osobní železniční dopravě. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika CEA pro implementaci TSI TAP v osobní železniční dopravě, provedena byla analýza dat a evaluace výstupů, dále byla sestavena škála CEA poměrových ukazatelů a proběhlo jejich vyčíslení. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.
Abstract (in English)
The comprehensive research report was prepared as an outcome of contracted research, which was carried out between the Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, and the company OLTIS Group, Inc. The object and purpose of the research was to create Cost-Efectiveness Analysis (CEA) for implementation of TAP TSI in passenger rail transport. During the processing of this summary research report relevant research data were summarized and selected. The CEA methodology for implementation of TAP TSI in rail passenger services was formulated and also data analysis and output evaluation were conducted. Consequently the CEA ratios were set up and calculated. The comprehensive research report was done using qualitative methods (expert panel method, method of scenarios, method of analogies, heuristic methods), quantitative methods (time series models, system models) and other statistical and forecasting methods.
Links
MUNI/A/0997/2015, interní kód MUName: Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury. (Acronym: CBA-IP)
Investor: Masaryk University, ITREGEP, Category A
PrintDisplayed: 1/2/2023 01:13