KVITKOVIČOVÁ, Lucia a Jana MÁCHOVÁ. Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. 2016, roč. 6, č. 3, s. 32-52. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele2016060332.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti
Název anglicky Career Decision-making of Czech Students in the Period of Emerging Adulthood
Autoři KVITKOVIČOVÁ, Lucia (703 Slovensko, garant) a Jana MÁCHOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2016, 1804-526X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00088732
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060332
Klíčová slova česky kariérní rozhodování; vynořující se dospělost; studenti středních odborných škol; vysokoškolští studenti; pracovní zkušenost; kariérně relevantní pracovní zkušenost; oborové praxe
Klíčová slova anglicky career decision-making; emerging adulthood; secondary vocational school students; university students; work experience; career-relevant work experience; practical vocational training
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lucia Kvasková, Ph.D., učo 426873. Změněno: 9. 5. 2017 21:20.
Anotace
Studie přibližuje problematiku kariérního vývoje českých vynořujících se dospělých a upozorňuje v této souvislosti na výzkumné opomíjení studentů středních odborných škol. Věnuje se také analýze faktorů vyplývajících z typu studia, které mohou přispět k facilitaci procesu kariérního rozhodování. Výzkumným cílem práce bylo zjistit, jakou roli hraje v procesu kariérního rozhodování českých vynořujících se dospělých typ studia a pracovní zkušenost. Celkem 194 vysokoškolákům a 116 studentům středních odborných škol ve věku od 18 do 21 let byly administrovány dotazníky profesní identity a dotazníky zjišťující vědomí vlastní účinnosti v kariérním rozhodování. Lineární regrese ukázala, že pracovní zkušenost studentů má vliv na sílu jejich profesní identity a že kariérní relevance této pracovní zkušenosti je ve vztahu se stupněm vědomí vlastní účinnosti v kariérním rozhodování. Typ studia se neukázal jako významný faktor. Výsledky studie vyzdvihují roli pracovní zkušenosti v procesu kariérního rozhodování. Zařazením specifické výzkumné skupiny – středoškolských studentů s odborným zaměřením – navíc obohacují poznatky o vývoji kariérní identity v období vynořující se dospělosti v České republice. V závěru jsou diskutovány implikace do praxe, ale také limity práce a návrhy pro další výzkum.
Anotace anglicky
The study deals with the issue of career development of Czech emerging adults and in this context, it draws attention to research marginalisation of secondary vocational schools students. It focuses on the analysis of factors resulting from the type of study which can contribute to the facilitation of the career decision-making process. The research goal was to determine the role of the type of the study and work experience in the career decision-making process of Czech emerging adults. 194 university students and 116 secondary vocational school students between the ages of 18 and 21 responded to the questionnaires of vocational identity and questionnaires investigating awareness of self-efficacy in career decision-making. Linear regression showed that students’ work experience influences the strength of their vocational identity and that career relevance of this work experience is related to the level of selfefficacy in career decision-making. The type of study didn’t prove to be an important factor. The study results highlight the role of work experience in the process of career decision-making. Due to the inclusion of a specific research group—secondary vocational school students—it also enriches the knowledge of the career identity development in the period of emerging adulthood in the Czech Republic. In the conclusion practical implications, limits of this study and suggestions for the further research are discussed.
Návaznosti
GAP407/12/0854, projekt VaVNázev: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
Investor: Grantová agentura ČR, Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2022 09:41