HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK and Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy (Analysis and prospects of shaping physical activity and nutrition programmes for pupils in primary schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 229 pp. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1. ISBN 978-80-210-8463-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy
Name (in English) Analysis and prospects of shaping physical activity and nutrition programmes for pupils in primary schools
Authors HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK and Leona MUŽÍKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 229 pp. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8463-6
Keywords (in Czech) Vzdělávání na 1. stupni základní školy; výchova ke zdraví; pohybový a výživový režim; pokusné ověřování; kvantitativní výzkum; kvalitativní výzkum; elektronický deník učitele; závěrečný dotazník pro učitele
Keywords in English Education in primary school; health education; pupils’ physical activity programme; pupils’ nutrition programme; experimental verification; quantitative research; qualitative research; teacher´s electronic diary; questionnaires for teachers
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 10/3/2017 14:04.
Abstract
Monografie přináší výsledky dvouletého výzkumu, v němž kolektiv autorů analyzoval utváření pohybového a výživového režimu žáků na 1. stupni 33 základních škol z celé České republiky. Kvantitativní část výzkumu byla orientována na zevrubnou deskripci obecných trendů ve zkoumaném procesu (a odhalení funkčních či nefunkčních prvků v něm), kvalitativní část byla zacílena na zjištění metod, forem a intervencí, které školy při utváření správného pohybového a výživového režimu žáků uplatňují (včetně rozlišení specifik jednotlivých ročníků a škol). V závěru publikace jsou nastíněny možné perspektivy implementace daného tématu do projektovaného i realizovaného kurikula, a to včetně přípravného kurikula učitelů 1. stupně základní školy.
Abstract (in English)
The monograph contains findings of a two-year research in which a team of authors analysed development of physical activity and nutrition programmes for pupils in primary schools with a research sample of teachers from 33 primary schools across the Czech Republic. The quantitative part of the research focused on description of general trends and identification of functioning and malfunctioning elements of the process in question. The qualitative part sought to find methods, forms and interventions applied by schools when developing correct physical activity and nutrition programmes, including differentiation of individual school years and types of schools. At the end of the book, prospects are outlined of physical activity and nutrition programmes being implemented in the primary school curriculum and in the preparatory or further education programmes of primary school teachers.
Links
MUNI/A/0963/2015, internal MU codeName: Výzkum kurikula vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (Acronym: VOČaZ)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20/5/2019 12:46