CS

Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma (Inclusion in Schools and in Society as an Interdisciplinary Issue). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 pp. ISBN 978-80-210-8093-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma
Name in Czech Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma
Name (in English) Inclusion in Schools and in Society as an Interdisciplinary Issue
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ.
Edition 1. dotisk 1. vyd. Brno, 363 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8093-5
Keywords (in Czech) inkluze; inkluzivní vzdělávání; žáci se speciálními vzdělávacími potřebami; škola; řízení školy; kultura školy; společnost; sociální inkluze; perspektivy spolupráce
Keywords in English inclusion; inclusive education; pupils with special educational needs; school; school management; school culture; society; social inclusion; prospects of cooperation
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 13/3/2017 10:52.
Abstract
Ve výzkumné monografii je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale jeho realizace je podmíněna spoluprací celé řady vědních oborů – psychologie, lékařství i sociologie. Zajímaly nás otázky: Jaké faktory ovlivňují jednotlivé aktéry inkluzivního vzdělávání? Na jakých úrovních inkluzivního vzdělávání jednotlivé faktory působí? Jak identifikované faktory působí? Výzkumným prostředím byly běžné základní školy. Využity byly standardní postupy sociálně vědního a medicínského výzkumu, jak kvantitativního, tak kvalitativního charakteru. Výzkumná monografie je členěna do pěti větších celků s vnitřním členěním na kapitoly.
Abstract (in English)
In the research book is addressing the topic of inclusion as an interdisciplinary issue. Inclusive education is not just educational or special educational issue, but its implementation is dependent on cooperation across a number of disciplines - psychology, medicine and sociology. We are interested in particular in answering following questions: What factors affect particular participants of inclusive education? At what levels do the factors function in inclusive education? How do these identified factors function The main research sectors are mainstream primary schools. Standard procedures for social science and medical research of both quantitative and qualitative nature were used. The research book is divided into five sections with internal division into chapters.
PrintDisplayed: 24/4/2019 00:51

Other applications