BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. první. Brno: MU, 2017. 198 pp. ISBN 978-80-210-8504-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad
Name in Czech Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do školy hlavního vzdělávacího proudu v České republice a v zahraničí
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marie VÍTKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ilona BYTEŠNÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka GAJZLEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dagmar OPATŘILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, 198 pp. 2017.
Publisher MU
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50302 Education, special
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/17:00096293
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8504-6
Keywords (in Czech) Žák se speciálními vzdělávacími potřebami; inkluzivní škola; inkluzivní edukace; podpůrná opatření; tělesné postižení; narušená komunikační schopnost; informační a komunikační technologie; digitální technologie
Keywords in English Students with special educational needs; inclusive school; inclusive education; support measures; physical disability; speech disorder; information and communication technology; digital technology
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D., učo 135477. Changed: 28/3/2018 14:53.
Abstract
The research monograph deals with support measures for students with special educational needs in inclusive schools. It is divided into six chapters with subchapters focused on a different view of determining support measures, which results from completed researches with pupils with physical disabilities in primary and secondary schools as well as speech disorders in primary schools and the use of ICT while teaching students with SEN. Attention is also paid to the methods of formation of an inclusive and individual teaching in addition to mentors' tasks while teaching and a comparison is made concerning the determination of supportive measures in the Czech Republic and abroad.
Abstract (in Czech)
Výzkumná monografie se zabývá problematikou podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do inkluzivní školy. Je členěná do šesti kapitol se subkapitolami se zaměřením na různý pohled stanovení podpůrných opatření, který vyplývá z realizovaných výzkumů se žáky s tělesným postižením na základní a střední škole, s narušenou komunikační schopností na prvním stupni základní školy a využití ICT při vyučování žáků se SVP. Pozornost je věnována také metodám k tvorbě inkluzivního a individuálního vyučování a úkolům mentorů při učení a komparaci stanovení podpůrných opatření v České republice a v zahraničí.
Links
MUNI/A/1183/2016, internal MU codeName: Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26/10/2021 11:03