VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Downtime Learning as a Complement of Institutional Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 11th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017. s. 2134-2140. ISBN 978-84-617-8491-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Downtime Learning as a Complement of Institutional Education
Název česky Prostojové učení jako doplněk k institucionálního vzdělávání
Autoři VÁLEK, Jan (203 Česká republika, domácí) a Petr SLÁDEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Spain, 11th International Technology, Education and Development Conference, od s. 2134-2140, 7 s. 2017.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00096330
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-84-617-8491-2
ISSN 2340-1079
UT WoS 000413668602032
Klíčová slova česky Prostoje učení; mobilní zařízení; volnočasové aktivity
Klíčová slova anglicky Downtime learning; mobile devices; freetime activity
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 2. 10. 2019 14:28.
Anotace
New mobile technologies and the changing behaviour of human society, increasingly dependent on an Internet connection, give rise to the question of whether it is not necessary to offer new teaching methods. These must bring more effectiveness education. At the same time we need to know how effective is the classic institutional education system. When looking at the current competencies of graduates of all school levels we must state that the society consider them as insufficient. We judge it by the results of the research studies and by the experiences of students self-education. Even in times of strong information expansion it is still the aim of education to equip pupils and students with such skills enabling them full-fledged personal and professional life. Contemporary mobile technologies can support teaching/learning process in their free-time. The question is if today's students use these facilities already themselves in this manner, i.e. in the so called “Downtime learning”? Training using mobile devices may not only take place at school or at a designated homework time, but whenever a pupil has a downtime, i.e. at the bus stop, waiting in line, in the bus, train etc. Pupils/students are mostly looking for such resources having few text and more multimedia content. Our investigation shows that students consider them more attractive. In the paper we present some results of the research study presenting basic elements and orientation of the downtime learning. From our investigations we can further say that mobile technology are currently implemented in the school, but the level of integration is not so pronounced as if they imagined their parents or the children/youngster themselves. However, the downtime learning materials needs to be specially prepared for this purpose. The DOI number of the abstract on the conference pages is: doi:10.21125/inted.2017.0630
Anotace česky
Nové mobilní technologie a měnící se chování lidské společnosti, stále více závislé na připojení k internetu, může vést k otázce, zda není třeba nabídnout nové výukové metody. Ty musí přinést větší efektivitu vzdělávání. Zároveň musíme vědět, jak efektivní je klasický institucionální vzdělávací systém. Při pohledu na aktuální kompetence absolventů všech stupňů škol, musíme konstatovat, že společnost je považují za nedostatečné. Soudíme to podle výsledků výzkumných studií a zkušeností studentů při sebevzdělávání. I v době silné informační expanze je stále cílem výuky vybavit žáky a studenty dovednosti, které jim umožňují plnohodnotný osobní i profesní život. Současné mobilní technologie mohou podpořit proces vyučování/učení ve svém volném čase. Otázkou je, zda dnešní studenti využívají tato zařízení již samy o sobě tímto způsobem, tj. V tzv. "Prostojovém učení"? Výuka s využitím mobilních zařízení může nejen probíhat ve škole nebo v určeném čase domácí úkolů, ale pokaždé, když žák má prostoje, tj. na autobusové zastávce, čekání ve frontě, v autobuse, vlaku atd. Žáci/studenti většinou hledají takové zdroje, které mají málo textu a více multimediálního obsahu. Náš výzkum ukazuje, že studenti je považují je atraktivnější. V článku prezentujeme některé výsledky výzkumné studie představující základní prvky a orientaci učení prostojů. Z našich výzkumů můžeme dále říci, že mobilní technologie jsou v současné době zaváděny ve škole, ale úroveň integrace není tak výrazné, jako by si představovali rodiče nebo děti/mladí sami. Avšak prostoje studijní materiály musí být speciálně připravené pro tento účel. The DOI number of the abstract on the conference pages is: doi:10.21125/inted.2017.0630
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 17:33