SEHNÁLEK, David. Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie (Unfair Competition and Unfair Commercial Practices and Their Regulation in EU Private International Law). Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2017, vol. 24, No 1, p. 23-40. ISSN 1210-9126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie
Name (in English) Unfair Competition and Unfair Commercial Practices and Their Regulation in EU Private International Law
Authors SEHNÁLEK, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2017, 1210-9126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Open access časopisu
RIV identification code RIV/00216224:14220/17:00094703
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Nekalá soutěž; nekalé obchodní praktiky; mezinárodní právo soukromé; rozhodné právo; sudiště.
Keywords in English Unfair Competition’ Unfair Commercial Practices; Private International Law; Governing Law; Jurisdiction.
Tags nařízení Brusel I bis, nařízení Řím II, Nekalá soutěž, Nekalé obchodní praktiky, rivok, rozhodné právo, sudiště
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 1/4/2018 23:56.
Abstract
Svoboda pohybu zboží a postupující harmonizace vnitrostátního hmotného práva právem Evropské unie usnadňuje přeshraniční transakce. Rozvoji obchodu dále napomáhá elektronizace služeb a intenzivnější využívání internetu. Problémy, které v minulosti bylo možno řešit takřka výlučně nebo alespoň většinově na národní úrovni, nyní získávají mezinárodní charakter. Mnohdy to bude důsledek záměrného jednání podnikatele, vyloučena ale není ani nechtěná aktivace zahraničního práva či sudiště. V tuzemské odborné literatuře není věnována dostatečná pozornost mezinárodněprávním aspektům nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Právě na ně je proto tento článek zaměřen. S ohledem na zřetelný vliv práva Evropské unie, které národní kolizní a procesní normy nahradilo vlastní unifikovanou unijní úpravou, je zkoumána unijní regulace této problematiky, a to ve světle judikatury Soudního dvora EU. Cílem je identifikovat rizika spojená s úpravou proti nekalosoutěžnímu jednání s přeshraničním dopadem a vymezit pravidla pro určení rozhodného práva a místa sudiště.
Abstract (in English)
The free movement of goods and the ongoing harmonisation between national substantive law and the European Union law facilitates cross-border transactions. Computerisation of services and intensified use of the Internet also contribute to the development of trade. Problems that could once be addressed almost exclusively or at least prevailingly at a national level are presently assuming an international character. This is true also in case of regulation of unfair competition and unfair commercial practices. This topic is, however, not fully examined in the Czech scientific literature when it comes to its private international law and procedure dimension. Since the EU law has to a large extent replaced national conflict-of-law rules and rules of procedure with unified EU provisions, this article is focused primarily on the EU law regulation, including the case law of the Court of Justice EU. The objective of this article is to identify risks related to the regulation of unfair competition with cross-border implications and to determine the governing law and jurisdiction.
Links
GA14-20147S, research and development projectName: Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf   File version Sehnálek, D. 20/4/2017

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 20/4/2017 18:03, doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D., učo 13665
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
546,3 KB
Hash md5
3166b318c38a67b96dee4aab3745b09e
Uploaded/Created
Thu 20/4/2017 18:03

Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
64,5 KB
Hash md5
3a5c8e1e5110c2c28a20861b6eb9d43c
Uploaded/Created
Thu 20/4/2017 18:13
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 4/6/2020 04:28