MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jana VAŠÍČKOVÁ, František CHMELÍK, Jan DYGRÝN, Lukáš RUBÍN, Filip KŘEN, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM and ET.AL. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta: This edition © Tribun EU, s.r.o., 2016. p. 4-9, 5 pp. ISBN 978-80-263-1051-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže
Name in Czech Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže
Authors MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jana VAŠÍČKOVÁ, František CHMELÍK, Jan DYGRÝN, Lukáš RUBÍN, Filip KŘEN, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM and ET.AL.
Edition Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, p. 4-9, 5 pp. 2016.
Publisher This edition © Tribun EU, s.r.o.
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
ISBN 978-80-263-1051-8
Keywords (in Czech) kvalita života, okolí místa bydliště, školní prostředí, akcelerometr, dotazník, INDARES
Keywords in English quality of life, neighborhood, school environment, accelerometer, questionnaire, INDARES
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 7/4/2017 14:17.
Abstract
Mezi nejvýznamnější determinanty pohybově aktivního životního stylu patří prostředí (školní, fyzické, zastavěné atd.) a tělesná kondice. Celosvětově uznávané modely změny chování opomíjejí tělesnou kondici a dostatečně nereflektují národní historický vývoj populace a také demografická, sociální a další specifika ve středoevropských podmínkách. Projekt je proto založen na multifaktoriálním a internetovém přístupu, který umožní kontinuitu i rozšíření metodologie aktuálně řešených mezinárodních výzkumů. Výzkum bude realizován opakovaně ve čtyřech etapách na vybraných osmi základních a osmi středních školách v České republice. Pohybová aktivita bude monitorována akcelerometry a krokoměry, dále v internetovém programu INDARES dotazníkem IPEN Adolescent. Motivace k pohybové aktivitě, emoční pohoda, sportovní preference a tělesná kondice budou zjišťovány prostřednictvím aplikací v programu INDARES. Výzkum přinese nové poznatky pro teorii pohybové aktivity v rozdílném životním prostředí a pro podporu zdraví a kvalitu života adolescentů. Cíle: a) stanovení významných determinant, korelátů, mediátorů a moderátorů ve výzkumné triádě zastavěné prostředí – pohybově aktivní životní styl – tělesná kondice; b) verifikace internetových výzkumných technik pro sebehodnocení, evidenci a komplexní diagnostiku pohybově aktivního životního stylu adolescentů.
Abstract (in Czech)
Mezi nejvýznamnější determinanty pohybově aktivního životního stylu patří prostředí (školní, fyzické, zastavěné atd.) a tělesná kondice. Celosvětově uznávané modely změny chování opomíjejí tělesnou kondici a dostatečně nereflektují národní historický vývoj populace a také demografická, sociální a další specifika ve středoevropských podmínkách. Projekt je proto založen na multifaktoriálním a internetovém přístupu, který umožní kontinuitu i rozšíření metodologie aktuálně řešených mezinárodních výzkumů. Výzkum bude realizován opakovaně ve čtyřech etapách na vybraných osmi základních a osmi středních školách v České republice. Pohybová aktivita bude monitorována akcelerometry a krokoměry, dále v internetovém programu INDARES dotazníkem IPEN Adolescent. Motivace k pohybové aktivitě, emoční pohoda, sportovní preference a tělesná kondice budou zjišťovány prostřednictvím aplikací v programu INDARES. Výzkum přinese nové poznatky pro teorii pohybové aktivity v rozdílném životním prostředí a pro podporu zdraví a kvalitu života adolescentů. Cíle: a) stanovení významných determinant, korelátů, mediátorů a moderátorů ve výzkumné triádě zastavěné prostředí – pohybově aktivní životní styl – tělesná kondice; b) verifikace internetových výzkumných technik pro sebehodnocení, evidenci a komplexní diagnostiku pohybově aktivního životního stylu adolescentů.
Abstract (in English)
Environmental (school, physical, built etc.) factors and physical fitness are considered important determinants of physically active lifestyle. Globally accepted models of behavioral change do not deal with physical fitness and do not reflect historic developments in population on national levels and other characteristics specific for Central Europe. The project is based on multifactorial and online approach, which enables continuity and spread of methodology, used in currently ongoing international projects. The research will be conducted repeatedly in four stages on eight basic schools and eight high schools over the Czech Republic. Physical activity will be monitored using accelerometers and pedometers as well as in online software INDARES using IPEN Adolescent Survey. Motivation for physical activity, emotional wellbeing, sports preference and physical fitness will be evaluated using applications in the INDARES software. The research will bring new findings to the theory of physical activity in different environments and will support health and the quality of life 5 in adolescents. Aims: a) determine significant determinants, correlates, mediators and moderators in the research triad built environments – physically active lifestyle – physical fitness; b) verify online research techniques for self-evaluation, recording and complex diagnostics of physically active lifestyle in adolescents.
PrintDisplayed: 26/10/2020 20:55