VESELÁ, Lenka a Radka WILHELMOVÁ. Porodní asistentka v České republice. In Andrea Ševčovičová. Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek. prvé. Rožňava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2017. s. 138-144. ISBN 978-80-8132-170-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Porodní asistentka v České republice
Název anglicky Midwifery in the Czech Republic
Autoři VESELÁ, Lenka (203 Česká republika, domácí) a Radka WILHELMOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání prvé. Rožňava, Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek, od s. 138-144, 7 s. 2017.
Nakladatel Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30300 3.3 Health sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/17:00096754
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-8132-170-2
Klíčová slova česky porodní asistentka; vzdělávání; historie; profesní organizace; systém péče; obtíže
Klíčová slova anglicky midwife; education; education programs; community care; competence; professional organization
Štítky EL OK
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 9. 4. 2018 13:42.
Anotace
Porodní asistence je jedním z nejstarších zdravotnických oborů. Vzdělávání porodních asistentek pouze na univerzitní půdu přešlo v letech 2003 - 2005. Probíhá formou tříletého bakalářského programu na lékařských a zdravotních fakultách. Vzdělávací programy pro porodní asistentky vycházejí z platné legislativy EU a Ministerstva zdravotnictví České republiky (ČR). Možnosti magisterského stupně vzdělávání v oboru jsou omezené, probíhají formou specializačního navazujícího studia. Doktorský stupeň vzdělání v oboru není možné v současné době v ČR získat. Nad dalším osudem vyššího stupně akademického vzdělávání v oboru do budoucna visí otazník. Současné vzdělávání porodních asistentek v ČR je na vysoké úrovni. V teoretické rovině a rovině nemocniční praxe naplňuje doporučení ICM. Výrazné rezervy vykazuje praktické vzdělávání v primární a komunitní péči na pracovištích samostatně pracujících porodních asistentek. Mezi významné aspekty ovlivňující praxi porodních asistentek v ČR patří dominance lékařské prenatální a perinatální péče, péče porodní asistentky postavená dlouhodobě mimo standardní zdravotnické služby hrazené z všeobecného zdravotního pojištění a v podstatě téměř neexistence pracovišť, kde by porodní asistentky poskytovaly své služby samostatně v plném rozsahu svých kompetencí. Porodní asistentky mají možnost stát se členkami profesní organizace. V současné době v ČR existují paralelně tři profesní organizace porodních asistentek. Nejedná se o profesní „komoru" ze zákona - členství je tedy na dobrovolné bázi. To je zřejmě hlavním důvodem nízké členské základny.
Anotace anglicky
Midwifery is one of the oldest health care subjects. In 2003 - 2004 was midwifery education moved to Universities. It takes the form of a three-year bachelor program at medical and health faculties. Educational midwifery programs follow EU legislation as well as Ministry of Health of the Czech Republic’s directions. The possibilities of master’s degree education are limited; it takes the form of follow up specialization. The doctoral degree in the field of midwifery cannot be obtained in the Czech Republic at present. The future of higher degree of academic education in this field is unclear. Current midwifery education in the Czech Republic is at a high level. It fulfils the ICM recommendations in a theoretical and hospital level. Significant reserves are shown in practical training in a primary and community care at the workplaces of private midwives. The important aspects influencing the practice of midwives in the Czech Republic are the dominance of medical prenatal and perinatal care provided by doctors; the care of a midwife being for a long time beyond the standard health services covered by the public health insurance; and the absence of workplaces where midwives would provide their services independently to the full extent of their competencies. There is a possibility for the midwives to become a member of a professional organization. Currently there are three professional organizations of midwives in the Czech Republic. Any of these is not a “chamber” where the membership is obligatory by law; it means that the membership is voluntary. It is thought that this might be the main reason for low membership base.
VytisknoutZobrazeno: 15. 10. 2021 21:35