KVITKOVIČOVÁ, Lucia a Jana MÁCHOVÁ. Školní identita studentů středních odborných škol a vysokoškolských studentů. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 7, č. 1, s. 32-53. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele2017070132.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Školní identita studentů středních odborných škol a vysokoškolských studentů
Název anglicky School identity of secondary technical school students and university students
Autoři KVITKOVIČOVÁ, Lucia (703 Slovensko, garant, domácí) a Jana MÁCHOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2017, 1804-526X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/17:00094756
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.11118/lifele2017070132
Klíčová slova česky závazek ke studiu; explorace studia; vysokoškolští studenti; studenti středních odborných škol; kariérní relevantnost studia; preference studia
Klíčová slova anglicky commitment to study; exploration of the study; university students; secondary technical schools students; career relevance of the study; preference of the study
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 26. 3. 2018 16:26.
Anotace
Studie popisuje utváření školní identity u mladých lidí a zaměřuje se na její dva hlavní procesy – na exploraci studia a závazek ke studiu. Výzkumným cílem práce bylo zjistit, jakou roli hraje u těchto procesů typ školy a subjektivní vnímání studia. Dotazník školní identity vyplnilo 194 vysokoškoláků a 116 studentů středních odborných škol s řemeslným zaměřením ve věku od 18 do 21 let. Odpovídali na otázky týkající se jejich postoje ke studiu. Analýza kovariance ukázala, že studenti vysokých škol se vyznačují ve srovnání se studenty středních odborných škol s řemeslným zaměřením větší mírou explorace studia. Subjektivně vnímaná kariérní relevantnost studia a preference studia významně ovlivnily stupeň závazku ke studiu. Největších hodnot závazku ke studiu přitom dosahovali ti studenti, kteří vnímali své studium jako přímou součást přípravy na svou budoucí kariéru, a studenti, kteří studovali to, co vždy chtěli. Výsledky jsou diskutovány vzhledem k teoretickému ukotvení práce i k možným praktickým dopadům studie.
Anotace anglicky
The study describes the development of school identity among young people, it focuses on its two main processes, namely the exploration of the study and commitment to study. The research goal of the study was to determine the role of the type of the school and subjective perception of the study in these processes. 194 university students and 116 students of secondary technical schools with craft specialisation between 18 and 21 years of age filled in the questionnaire of school identity and answered questions about the attitude to their study. Analysis of covariance showed that university students, compared to the students of secondary technical schools with craft specialisation, are characterised by a greater degree of exploration of the study. Subjectively perceived career relevance of the study and preference of the study significantly influenced the degree of commitment to study. The highest degree of commitment to study was reached by those students, who perceived their study as a direct part of preparation for their future career, and students, who studied the field they have always wanted to study. The results are discussed considering the theoretical basis of the study and its possible practical impact.
Návaznosti
GAP407/12/0854, projekt VaVNázev: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2021 22:19