CS

Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury

SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury (Media Education. Reflection of the Czech Language nad Literature Teachers). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 257 pp. ISBN 978-80-210-8524-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8524-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury
Name (in English) Media Education. Reflection of the Czech Language nad Literature Teachers
Authors SOCHOROVÁ, Dagmar.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 257 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8524-4
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8524-2016
Keywords (in Czech) kurikulum; učitelovo pojetí kurikula; média; mediální komunikace; mediální výchova; mediální gramotnost; realizované kurikulum; Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; Český jazyk a literatura
Keywords in English curriculum; teacher’s conception of curriculum; media; media communication; media education; media literacy; realized curriculum; The Framework Education Programme for Elementary Education; the Czech language and literature
Tags Munipress
Tags Reviewed
Bibliography 217 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 29/5/2017 13:19.
Abstract
Monografie se zabývá výzkumem realizovaného kurikula mediální výchovy z pohledu učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska řešené problematiky. Empirická část představuje výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaká je realizovaná forma kurikula průřezového tématu Mediální výchova u učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. Dotazníkové šetření se skládalo ze tří částí a bylo zaměřeno na učitelovo pojetí kurikula mediální výchovy, realizovanou formu kurikula mediální výchovy a začlenění mediální výchovy do výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.
Abstract (in English)
Monograph is focusing on research of curriculum of the Media Education from the perspective of upper elementary school teachers of the Czech language and literature in the Czech Republic. In the theoretical part are described theoretical approaches dealing with the topic. Empirical part of the monograph introduces the results of the research itself, which aims to discover the form of the curriculum of Media Education applied by the teachers of the Czech language and literature in the Czech upper elementary schools. Questionnaire was composed of three parts: teachers’ concepts of the media education curriculum, applied form of the curriculum and overall integration of the media education into the curriculum of the Czech language and literature classes.
PrintDisplayed: 23/4/2019 02:18

Other applications