VRZAL, Miroslav. Metal a akademické studium náboženství aneb proč by se religionistika měla o metal zajímat. In Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, studentská konference, Brno, 14. června 2017. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metal a akademické studium náboženství aneb proč by se religionistika měla o metal zajímat
Název anglicky Metal and the Academic Study of Religions or Why Should be The Study of Religions Interested in Metal
Autoři VRZAL, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, studentská konference, Brno, 14. června 2017, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00097016
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky metal music; metal subculture; metal studies; occulture; popular culture; occult aspects; religionization; transgression; controversy
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 7. 3. 2018 14:24.
Anotace
Jednoduchou odpovědí na otázku v titulu příspěvku je, že jde o hudební styl, který explicitně pracuje s různými náboženskými náměty, a to v takové míře, s jakou se u jiných subkulturních hudebních stylů nesetkáme. Odpověď však může mít i poněkud širší rozměr. Tím je například zájem o studium podob a role náboženství/spiritualit v pozdněmoderní západní kultuře. Jak poukazuje Christopher Partridge, v současnosti totiž dochází k velmi úzkému propojení populární hudby a tzv. okultury. Populární kultura přímo ovlivňuje okulturu a naopak. Abychom současné kultuře lépe porozuměli je pak potřeba studovat nejen náboženská/spirituální témata v masové populární kultuře, ale například i marginální proudy extrémního metalu, které díky vysoké míře transgresivity atakují či přímo překračují společenské normy a hranice. Metal byl již od svého vzniku založen na kontroverzi. K tomu sloužily i různé religiózní aspekty – zejména pak okultní prvky, které tvoří již od počátků výraznou součást jeho identity. Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře pak utváří mnohovrstevnatý jev, kdy jsou na jedné straně používány jako forma určité zábavy, na druhé straně můžeme zejména v poslední době hovořit přímo o „znáboženštění“ části metalové scény, která náboženský/spirituální obsah bere velmi vážně, a dokonce někdy považuje metalovou hudbu za spirituální praxi. Zkoumání religiózních aspektů metalu se tak bude příspěvek snažit ukázat jako zajímavé výzkumné pole pro současnou religionistiku. V tomto ohledu bude také reflektovat proud akademického studia metalu (tzv. metal studies), který se objevuje zejména v posledních 10 letech.
Anotace anglicky
A simple answer to the question in the title of the contribution is that it is a matter of musical style which explicitly works with different religious themes to such extent which we do not find in other subcultural music styles. However, the answer may be somewhat broader. This is, for example, an interest in studying the form and role of religion/spirituality in late modern Western culture. As Christopher Partridge points out, currently, there occurs a very close link between popular music and ‘occulture’. Popular culture directly influences occulture and vice versa. In order to understand contemporary culture better, it is necessary to study not only religious/spiritual themes in mass popular culture, but also marginal streams of extreme metal, which, due to the high degree of transgression, attack or transgress social norms and borders. Since its inception, Metal has been based on controversy. For this purpose, various religious aspects, especially the occult elements which have been a part of its identity since the beginnings, have been used. Religious aspects in metal music and subculture create a multi-layered phenomenon in which they are used as a form of entertainment on one hand, on the other hand we can speak directly about the religionization of a part of the metal scene which takes the religious/spiritual content very seriously, moreover, sometimes it considers metal music to be a spiritual practice. Therefore, the contribution attempts to show that researching religious aspects of metal is an interesting research area for contemporary study of religions. In this respect, it also reflects the stream of academic study of metal (metal studies), which has emerged in the last decade.
Návaznosti
MUNI/A/0873/2016, interní kód MUNázev: Internacionalizace výzkumu v religionistice (Akronym: INTERVYR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2020 18:43